NaHlas! festival
30/08_09:30 - 02/09

NaHlas! festival

festival
Zadní dvůr

NaHlas! festival. Jedinečná oslava hlasu.
*for English, scroll down

Čtyřdenní slavnost hlasu a zpěvu, jeho všemožných forem a autorských přístupů.
Zpěváci, skladatelé a performeři z USA, Izraele, Německa, Slovinska a České republiky nabídnou cesty ke zkoumání často netušené síly hlasu, která se ukrývá v každém z nás.
Hlas je základní prostředek mezilidské komunikace; dokáže hladit i vychovávat; konejšit, apelovat a také inspirovat. Ovládnutím svého hlasu poznáváme sami sebe a pomáháme ostatním.

Koncerty, diskuse a tvůrčí dílny otevřené začátečníkům, profesionálům, nadšencům a zájemcům o rozvoj svých hlasových schopností.

Mezi hlavní hosty festivalu patří Jonathan Hart Makwaia, Ridina Ahmedová, Smadar Emor, Ralf Haarmann a Ty Syčáci. Celý program můžete prozkoumat na www.nahlasfestival.cz

Každé zvíře má svůj hlas, objevte ten svůj!

NaHlas! Festival. Celebration of voice.

Four-day festival of voice, it’s varying forms and approaches. Singers, composers and vocal performers from USA, Israel, Germany, Slovenia and the Czech republic will share their ways to explore and discover your own voice and the strength that it provides.
Voice is a fundament of human communication; it soothes and disciplines; cultivates and inspires. By learning how to use our own voice, we learn about ourselves and help others.

Concerts, discussions and workshops are open to beginners, professionals and everyone who is interested in developing their own vocal skills.

Main guests of the festival include Jonathan Hart Makwaia, Ridina Ahmedová, Smadar Emor, Ralf Haarmann and Ty Syčáci. See the entire programme at www.nahlasfestival.cz

Every animal has a voice, discover yours!