Putinova rukojmí: političtí vězni Kremlu
19/03_18:00-20:30

Putinova rukojmí: političtí vězni Kremlu

Artivist Lab
HYB4 Gallery

For English scroll down
—————————————————————
Projekce dokumentárního filmu Putinova rukojmí: političtí vězni Kremlu a diskuse Krym, pět let poté

19. 03. v 18:00h. do 20:30h.
Na Baru, Kampus Hybernská, Hybernská 4, P1.

Putinova rukojmí: političtí vězni Kremlu
Snímek polských dokumentaristů Bożydara Pająka a Piotra Malinowského vznikl s cílem upozornit evropskou veřejnost na skutečnost, že Rusko v současnosti z politických důvodů vězní zhruba sedmdesát občanů Ukrajiny. Jde o aktivisty hnutí Euromajdan, krymské Tatary, ale také obyčejné, kteří se dostali do soukolí mašinerie ruské moci. Ukrajinští političtí vězni v Rusku či na Krymu jsou drženi v nedůstojných a zdraví ohrožujících podmínkách. Mnozí se nacházejí v totální izolaci, jejich právo na kontakt s rodinou je mnohdy výrazně omezováno.

Film Putinova rukojmí mapuje osudy tří ukrajinských politických vězňů v Rusku: Pavla Hryba, Jevhena Panova a Bekira Degermendži.

Diskuse Krym, pět let poté
Na diskusi o současné situaci na Krymu vystoupí hosté společnosti Člověk v tísni:

Diljaver Memetov
koordinátor občanského sdružení Krymská solidarita. Syn politického vězně Remzi Memetova, odsouzeného ruským režimem v roce 2016 v Bachčisaraji za údajnou teroristickou činnost. Diljaver Memetov je profesí chemik, byl nucen přerušit postgraduální studium a vrátit se domů, aby podpořil rodinu, která zůstala bez živitele. Sdružení Krymská solidarita, které vzniklo v roce 2016 v reakci na represe ruského režimu na Krymu, tvoří aktivisté, právníci a příbuzní politických vězňů. Poté co byl v květnu 2018 uvězněn koordinátor Krymské solidarity Server Mustafajev, zastoupil jej právě Diljaver Memetov. Sdružení se podílí na podpoře rodin politických vězňů, zajišťuje předání potravin a dalších věcí vězněným, mapuje soudní procesy a informuje o nich na sociálních sítích, spolupracuje s médii.

Lutfie Zudieva, občanská aktivistka sdružení Krymská solidarita
Profesí učitelka, v roce 2016, kdy se na okupovaném Krymu výrazně zhoršila situace v oblasti lidských práv, se rozhodla represím čelit jako aktivistka. Snaží se upozorňovat na to, že současný režim na Krymu zneužívá zákony pro boj s terorismem a extremismem jako nástroj tlaku na všechny s odlišnými názory a postoji. Mapuje politicky motivované soudní procesy, řady z nich se účastní jako „civilní obhájkyně“, většina soudních jednání se přitom odehrává bez přístupu veřejnosti v rozporu jak s ruskými, tak mezinárodním právními normami. Má detailní přehled o většině případů politicky pronásledovaných a odsouzených na Krymu. Vzhledem k tomu, že na současném Krymu je nedostatek obránců lidských práv a novinářů, kteří by se věnovali této oblasti, podílí se Lutfie Zudieva i na vzdělávání aktivistů a žurnalistů.

Piotr Malinowski – nezávislý polský novinář, spolupracovník deníku Gazeta Wyborcza. Věnuje se tematice běženců, menšin a rovněž ukrajinských politických vězňů v Rusku. Spoluautor dokumentárního filmu Putinova rukojmí.

Diskuse bude vedena v ruském a anglickém jazyce.

Projekce filmu a debatu organizuje Člověk v Tísní.

—————————————————————
Tuesday, 19 March

18:00-20:30

Screening of documentary Putin’s Hostages: Political Prisoners of the Kremlin followed by debate Crimea, Five Years Later (Kampus Hybernská)

Putin’s Hostages: Political Prisoners of the Kremlin
With this documentary, Polish filmmakers Bożydar Pająk and Piotr Malinowski told Europe that Russia is currently detaining approximately seventy Ukrainian citizens for political reasons. These people are Euromaidan activists, Crimean Tatars and also normal people who got crushed by the wheels of the Russian power machine. Ukrainian political prisoners are kept in Russia or in Crimea in inhumane or hazardous conditions. Many are totally isolated and their right to communicate with their families is often severely restricted. Putin’s Hostages features the lives of three Ukrainian political prisoners in Russia: Pavel Hryb, Jevhen Panov and Bekir Degermendži.

Crimea, Five Years Later debate
The debate dedicated to the current situation in Crimea will feature People in Need guests:

Diljaver Memetov
Coordinator of NGO Crimean Solidarity. Diljaver’s father is Remzi Memetov, a political prisoner sentenced by the Russian regime in Bakhchysarai 2016 for alleged terrorist activity. Diljaver Memetov studied chemistry but he was forced to drop his research degree and return home to support his family which was left without the breadwinner.
Crimean Solidarity is an organization which was established in 2016 in response to repressions imposed by the Russian regime in Crimea; it includes activists, lawyers and family members of political prisoners. After Crimean Solidarity’s coordinator Server Mustafayev was imprisoned in May 2018, he was replaced by Diljaver Memetov. The organization supports families of political prisoners, sends food and other items to prisoners, documents trials and raises awareness in social media and works with journalists.

Lutfie Zudieva is a civil activist in Crimean Solidarity
A teacher by trade, she decided to challenge repressions as an activist in 2016, when the situation in human rights in the occupied Crimea got significantly worse. She tries to raise awareness about the fact that the current regime in Crimea abuses anti-terrorism and anti-extremism legislation as a way of applying pressure to anybody who has a different opinion or a position. She documents politically motivated trials and participates in some of them as a “civil defender”; the majority of hearings are closed to the public in violation of both Russian and international legal norms. She has detailed information about the majority of politically prosecuted and sentenced people in Crimea. Lutfie Zudieva is also involved in activist and journalist education because of low numbers of human rights defenders and journalists in today’s Crimea who would be active in this area.

Piotr Malinowski is an independent Polish journalist and a correspondent for Gazeta Wyborcza. He covers migration, minorities and Ukrainian political prisoners in Russia. He is a co-author of Putin’s Hostages documentary.

The debate will be in English and in Russian.

Film screening and debate is organized by People in Need.