Symposium Biennale Matter of Art
17/05_10:00 - 18/05

Symposium Biennale Matter of Art

konference
Hudební klub HYB 4

Sympozium S kým mluvíme? Co se mohou instituce (od)naučit od umělců?
je součástí prvního ročníku bienále Ve věci umění, Praha.
Na symposiu se umělci, umělkyně a umělecké kolektivy, jakož i zástupci a zástupkyně uměleckých institucí setkají nad otázkami týkajícími se vztahu uměleckých projektů, galerií a publika.

Hosté&hostky: tranzit.cz – Tereza Stejskalová, Vít Havránek, Veronika Janatková (CZ), Krytyka Polityczna – Igor Stokfiszewski (PL), Željka Blakšić AKA Gita Blak (HR), James & Brea McAnnaly/ The Luminary (USA), Emília Rigová (SK), Andang Kelana (ID), Sráč Sam (CZ), Jiří Skála (CZ), Ruti Sela (ILl), Chto Delat – Dmitry Vilensky (RU), Alarm – Saša Uhlová, Jan Bělíček (CZ), Illia Gladshtein (UA), Mark Wilson (United Kingdom), Alex Martinis Roe (GB), Jonas Staal (NL), Marcus Steinweg (DE), Lucy Lopez (GB)
Moderují: Tereza Stöckelová, Igor Stokfiszewski, James McAnnaly, Anna Remešová

Gentrifikace, růst cen nemovitostí, nedostatek dostupného bydlení, sociální bubliny vytvářené prediktivními algoritmy sociálních sítí. Rostoucí sociální segregace ve fyzickém a virtuálním prostoru nás nutí potýkat se s krizí veřejného prostoru. Dnes často vůbec nerozumíme tomu, s čím nesouhlasíme, což souvisí s čím dál větším nedostatkem inkluzivněji pojatých platforem. Jak by na to mělo reagovat umění, ale především umělecké instituce?

Jak vytvořit skrze umění platformu, kde se budou moci setkávat a komunikovat lidé různých společenských vrstev, pohlaví, etnicity? V jakém ohledu potřebuje umělec ci umělkyně pro budování vztahů s publikem umělecké instituce? Jaké způsoby práce se může umělecká instituce (od)naučit z praxe umělců a umělkyň, kteří zapojují a spoluvytvářejí komunity a tak zviditelňují jejich problémy? Jak může být umělecká praxe inspirativní pro kritickou uměleckou instituci, která by se chtěla stát místem nepravděpodobných setkání v podmínkách sociálních bublin ve virtuálním i fyzickém prostoru?

PÁTEK 17. května
10:00 – 10:15 – tranzit.cz – Tereza Stejskalová, Vít Havránek, Veronika Janatková: Úvod
10:15 – 10:45 – Igor Stokfiszewski: Cykly antihmoty – Co by kulturní instituce měly a co by neměly odvozovat z komunitního umění
10:45 – 11:15 – Željka Blakšić AKA Gita Blak: Vysloveno
11:15 – 11:30 – diskuze
11:30 – 11:45 – přestávka
11:45 – 12:15 – James & Brea McAnnaly: Alternativní veřejnost + Prefigurativní instituce: Veřejné odnaučování
12:15 – 12:55 – Emília Rigová: Romští umělci: Od kulturní apropriace k sebereprezentaci
12:55 – 13:10 – diskuze
13:10 – 14:30 – oběd
14:30 – 15:00 – Andang Kelana: Vizuálníl Jalanan: Vizuální performativita jako přirozená forma kolektivní mobilizace
15:00 – 15:40 – Sráč Sam: Odvaha k míru
15:40 – 15:55 – diskuze
15:55 – 16:10 – přestávka
16:10 – 16:40 – Jiří Skála: Skoncovat s volnem
16:40 – 17:10 – Ruti Sela: Za hranicí jurisdikce
17:10 – 18:00 – diskuze

SOBOTA 18. května
10:00 – 10:15 – tranzit.cz – Tereza Stejskalová, Vít Havránek, Veronika Janatková: Úvod
10:15 – 10:45 – Dmitry Vilensky – Chto Delat: Dialektika budování anti-instituce
10:45 – 11:15 – Saša Uhlová & Jan Bělíček: Role progresivních médií v době informačního přesycení
11:30 – 11:45 – přestvávka
11:45 – 12:15 – Illia Gladstein: Festival filmu a urbanismu „86“
12:15 – 12:45 – Mark Wilson: Jak vypadá smysluplná angažovanost?
12:45 – 13:00 – diskuze
13:00 – 14:30 – oběd
14:30 – 15:00 – Alex Martinis Roe – videonahrávka: Čas vztahů
15:30 – 16:00 – Jonas Staal: Organizační umění
16:00 – 16:15 – diskuze
16:15 – 16:30 – přestávka
16:30 – 17:00 – Marcus Steinweg: title of contribution is to be added
17:00 – 17:30 – Lucy Lopez: Od instituce k infrastruktuře: struktury péče
17:30 – 18:00 – diskuze

Sympozium se koná ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a díky podpoře nadace Erste, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury České republiky.

Jazykem sympozia je angličtina.
Sympozium je bezbariérové.
K dispozici je dětská herna s hlídáním.
tranzit.cz se řídí kodexem feministické umělecké instituce.

#matterofart #biennale #feministinstitution
____________________________________________________________

Who are We Talking With? What Can Institutions (Un)Learn from Artists?
symposium organized as part of the first edition of the
Biennale Matter of Art / Ve věci umění held in Prague, Czech Republic.

Participants: tranzit.cz – Tereza Stejskalová, Vít Havránek, Veronika Janatková (CZ), Krytyka Polityczna – Igor Stokfiszewski (PL), Željka Blakšić alias Gita Blak (HR), James & Brea McAnnaly/ The Luminary (USA), Emília Rigová (SK), Andang Kelana (ID), Sráč Sam (CZ), Jiří Skála (CZ), Ruti Sela (ILl), Chto Delat – Dmitry Vilensky (RU), Alarm – Saša Uhlová, Jan Bělíček (CZ), Illia Gladshtein (UA), Mark Wilson (United Kingdom), Alex Martinis Roe (GB), Jonas Staal (NL), Marcus Steinweg (DE), Lucy Lopez (GB)
Moderators: Tereza Stöckelová, Igor Stokfiszewski, James McAnnaly, Anna Remešová

During the symposium, artists, art ensembles and delegates from art institutions will meet to debate issues concerning cultural projects, institutions and audiences.

Gentrification, lack of affordable housing, “filter bubbles” as a result of the proliferation of predictive algorithms and the homogenization of online social networks. Segregation in physical and virtual spaces confronts us with the question of the public. Today, we often do not understand with what we disagree due to the lack of inclusive spaces and platforms. How should art and art institutions react?

How can art be used to create a platform where people with a different social background, gender or ethnic origin can meet and communicate? In what ways do artists need art institutions to build relationships with their audiences? What ways of working can art institutions (un)learn from the practices of artists who engage communities, take part in their formation, and in doing so, bring their problems to the forefront? What inspiration can be drawn from the work of artists by art institutions aspiring to become a place for unlikely meetings within social bubbles in both the virtual space and the real world?

FRIDAY 17th May
10:00 – 10:15 – tranzit.cz – Tereza Stejskalová, Vít Havránek, Veronika Janatková: Introduction
10:15 – 10:45 – Igor Stokfiszewski: Loops of Antimatter: What Cultural Institutions Should And What They Should Not Derive From Community Arts
10:45 – 11:15 – Željka Blakšić AKA Gita Blak: Voiced
11:15 – 11:30 – discussion
11:30 – 11:45 – coffee break
11:45 – 12:15 – James & Brea McAnnaly: Counterpublics + Prefigurative Institutions: Unlearning in Public
12:15 – 12:55 – Emília Rigová: Roma Artists : From Cultural Appropriation to Self-Representation
12:55 – 13:10 – discussion
13:10 – 14:30 – lunch break
14:30 – 15:00 – Andang Kelana: Visual Jalanan: Visual Performativity as Organic Form of Collective Mobilization
15:00 – 15:40 – Sráč Sam: Courage to Peace
15:40 – 15:55 – discussion
15:55 – 16:10 – coffee break
16:10 – 16:40 – Jiří Skála: Getting Rid of Free Time
16:40 – 17:10 – Ruti Sela: Beyond Jurisdiction
17:10 – 18:00 – discussion

SATURDAY 18th May 2019
10:00 – 10:15 – tranzit.cz – Tereza Stejskalová, Vít Havránek, Veronika Janatková: Introduction
10:15 – 10:45 – Dmitry Vilensky – Chto Delat: The dialectic of counter-institution building
10:45 – 11:15 – Saša Uhlová & Jan Bělíček: The Role of Progressive Media in the Age of Information Overload
11:15 – 11:30 – discussion
11:30 – 11:45 – coffee break
11:45 – 12:15 – Illia Gladstein: Festival of film and urbanism „86“
12:15 – 12:45 – Mark Wilson: What Does meanful engagement look like?
12:45 – 13:00 – discussion
13:00 – 14:30 – lunch break
14:30 – 15:00 – Alex Martinis Roe – videocontribution: The Time of Relationships
15:30 – 16:00 – Jonas Staal: Organizational Art
16:00 – 16:15 – discussion
16:15 – 16:30 – coffee break
16:30 – 17:00 – Marcus Steinweg: title of contribution is to be added
17:00 – 17:30 – Lucy Lopez: From Instituting to Infrastructuring: Structures of Care
17:30 – 18:00 – discussion

The symposium will be held in collaboration with the Prague City Gallery, with the support of the ERSTE Foundation, the City of Prague and the Czech Ministry of Culture.

event will be held in English
free entrance
barrier-free access
playroom for children with babysitter
tranzit.cz adheres to the Code of Practice of a Feminist Art Institution.
#matterofart #biennale #feministinstitution