Tracking down linguistic convergence. Contact languages in Central Eastern Europe
26/10_09:00-14:00

Tracking down linguistic convergence. Contact languages in Central Eastern Europe

workshop
3D

Workshop je výstupem projektu středoevropské univerzitní sítě CENTRAL “Tracking Down Linguistic Convergence”. Jeho cílem bylo analyzovat vybrané – především morfologické a syntaktické – areálově podmíněné shody mezi středoevropskými jazyky. Čtvrteční i páteční jednání bude složeno z plenárních přednášek a z přednáškových bloků účastníků projektu. Ve čtvrtek bude hlavní pozornost věnována slovesům pohybu, bude se mluvit např. o abstraktních významech českých, slovenských a polských sloves, o shodách a rozdílech ve valenci a frazeologizaci pohybových sloves v češtině, němčině a dalších jazycích a o osvojování českých sloves pohybu nerodilými mluvčími. V pátek se pozornost zaměří na vybrané gramatické a slovotvorné jevy, které byly analyzovány metodami konstrukční gramatiky a kontaktové lingvistiky, např. na různé funkce infinitivu. Jednacím jazykem workshopu je angličtina.

Vstupné zdarma.