Přednáška s diskuzí

HYB4 Student: Act*Pride: Násilí, které nikdo nevidí. O sexuálním zneužívání nejen v Polské církvi.

04/08 18:00-19:30
Sál 1B
Vstupné: Zdarma
HYB4 Student: Act*Pride: Násilí, které nikdo nevidí. O sexuálním zneužívání nejen v Polské církvi.

For ENG scroll down

CZ:
Spolek pro čistou církev se snaží pomáhat obětem trestných i jiných morálně špatných činů, které spáchali zaměstnanci římskokatolické a řeckokatolické církve v ČR i na Slovensku. Reagují tak na četná vyjádření svatého otce Františka i na nařízení Kongregace pro nauku víry, že každá místní církev má vytvořit systém, který by pomáhal těmto obětem. Papež František velice jasně formuloval diagnózu těchto skandálů, které jsou dle jeho soudu důsledkem elitářství a klerikalismu v církvi: Na začátku nestojí sexuální zneužití, nýbrž zneužití moci a svědomí. Zneužití moci skutečně existuje – kdo z nás by neznal nějakého autoritářského biskupa? V církvi se vždy vyskytovali autoritářští biskupové či řeholní představení. Autoritářství je druhem klerikalismu, který spolu s elitářstvím podporuje veškeré formy zneužívání. Zveme vás na přednášku s následnou diskuzí, kterou povede ICLic. Mgr. Jan Rozek, předseda spolku. Vzhledem k rématu prvního ročníku ACT*Pride se zaměří na případy a situaci v Polsku, mluvit bude ale i o českých poměrech.

EN:
Violence That No One Sees. About Sexual Abuse Not Only in the Polish Church.
The Association for the Pure Church strives to help victims of crimes and other morally dubious acts committed by employees of the Roman Catholic and Greek Catholic Churches in the Czech Republic and Slovakia. They thus respond to the numerous statements of the Holy Father Francis and to the order of the Congregation for the Doctrine of the Faith that every local church should create a system to help these victims. Pope Francis very clearly formulated the diagnosis of these scandals, which, in his opinion, are the result of elitism and clericalism in the church: In the beginning, it is not sexual abuse, but the abuse of power and conscience. The abuse of power does exist – who among us would not know of any authoritarian bishop? There have always been authoritarian bishops or religious leaders in the church. Authoritarianism is a type of clericalism that, along with elitism, promotes all forms of abuse. We invite you to a lecture followed by a discussion led by ICLic. Mgr. Jan Rozek, chairman of the association. Due to the topic of the first year of ACT*Pride, it will focus on cases and the situation in Poland, but it will also talk about the Czech situation.