společenská akce

Diskuse “Cena svobody” a performance “Selekce” k výstavě My Body, My Show!

29/09 19:00-23:00
Artivist Lab
Vstupné: Zdarma
Diskuse “Cena svobody” a performance “Selekce” k výstavě My Body, My Show!
Doprovodný program k výstavě My Body, My Show! Výstava od 16.9. do 10.10.

Diskuze “Cena svobody” od 19:00h.

Diskuze s imigranty z Ruska a s bývalým politickým vězněm. Úvod do současné situace, porovnání úrovní občanské a politické svobody v ČR a Rusku.

Discussion “The price of freedom” from 7pm.
Discussion panel with russian immigrants and a former political prisoner. Introduction to the current situation, comparison of the levels of civil and political freedom in Czech republic and Russia.

Performance: Selection / Selekce since 20:30 / od 20:30

Geradia Pakulin & Katarina Kobale

Kdo dává právo zvolit si, kdo má pravdu a kdo se mýlí, proč to někdo může udělat a jiní ne.Tento problém existuje již dlouhou dobu. problém moci některých nad ostatními, problém vnímání některých jinými, neobvyklý obyčejnými, ale kdo může naznačovat, co je obvykle a co není.

Who gives the right to choose who is right and who is wrong, why someone can do it and others can not. The problem has existed for a long time. the problem of the power of some over others, the problem of the perception of some by others, unusual by the ordinary, but who can indicate what is usually and what is not

Geradia Pakulin

Born in Russia (*1990)

Studied gastronomy.

Currently living and working in Czech Republic.

Geradia Pakulin

Narodil se v Rusku (*1990)

Studovaná gastronomie.

V současné době žije a pracuje v České republice.

Katarina Kobale

Narodila se ve Slovinsku (*1995)

Studuje architekturu na University of Maribor. Ve školním roce 18/19 byla studentem výměny na ČVUT v Praze. V současné době dokončuji svoji diplomovou práci.

Katarina Kobale

Born in Slovenia (*1995)

Studying architecture at University of Maribor. In the school year 18/19  was an exchange student at ČVUT in Prague. Currently finishing my master thesis.

Účinkujú / Performers:

Tereza Holubová (*1999)

Performerka, choreografka a pedagožka současného tance. Absolvovala taneční konzervatoř Duncan Centre. Studovala v New Yorku na Limón Institutu a v Peridance Capezio Center.

Experimentuju s propojením současného tance a urban tanečních stylů

Tereza Holubová (*1999)

Performer, choreographer and teacher of contemporary dance. Graduated from the Duncan Center Dance Conservatory. Studied in New York at the Limón Institute and at the Peridance Capezio Center.

Experiment with connecting contemporary dance and urban dance styles.

Denisa Červená (*1999)

Denisa Červená studentka FF UK dvouoboru filosofie/politologie. Pracuje v Nautisu jako asistentka. choreografka a pedagožka v taneční škole Hectic dance club. Věnuje se tanci i v dalších mnoha projektech. Malíř a spoluzakladatelkou feministického queer zinu add.

Denisa Červená (*1999)

Student of the Faculty of Arts, Charles University, double major in philosophy / political science. Works at Nautis as an assistant. Choreographer and teacher at the dance school Hectic dance club. Also involved in dance in many other projects. Painter and co-founder of the feminist queer zine add.

hashtag #mybodyisnotpornography

https://www.the-village.ru/village/city/news-city/384145-za-yulyu