fbpx
výstava

Ostrov Knížák

01/04 18:00 - 29/05
Vstupné: 200,-/100,-
Ostrov Knížák

/english below/

Kurátor výstavy: Filip Kazda

Vernisáž: 1. 4. 2022, 18:00

Ostrov Knížák – ostrov, ekosystém, kde pro svou izolaci dochází k pozoruhodnému vývoji tamního života a odlišnost od okolní pevniny je zcela patrná. V tomto přirovnání je možné spatřit paralelu s vývojem osobnosti a díla českého umělce Milana Knížáka, který vybudoval nevšední a komplexní dílo oslovující vše, co je pro kulturu a etiku člověka důležité.

Pokud se soustředíme na osobu Milana Knížáka, je příhodné poukázat na veškeré důležité pozice či etapy jeho života jako umělce, ale i veřejně známé osoby. Jako významný multimediální umělec se přímo podílel na formování společensky kulturního dění v ČR, zároveň však jako ředitel východní sekce skupiny FLUXUS obohatil okolní svět o svůj rázný a nespoutaný projev. Ohlédneme-li se zpět na jeho působení ve funkci rektora Akademie výtvarných umění v Praze či Generálního ředitele Národní galerie Praha je pochopitelné, že tento „fenomén“ bývá tak rozporuplně přijat z řad odborné i široké veřejnosti. Zároveň je však jméno Knížák až symbolem či důmyslnou reklamní značkou rozpoznatelnou pro mnohé generace.

Ač je výše popsané pro pochopení významu umělce nesporné, hlavním záměrem výstavy je připomenutí všestrannosti umělce a jeho širokospektrálního díla. Výstava akcentuje především práce, které se zabývají architekturou, designem, módou, životním stylem a představuje vizuální zážitek, který je inspirován knihou Milana Knížáka SNY O ARCHITEKTUŘE. Součástí koncepce je prezentace moderního a nadčasového interiéru vycházejícího z tematických motivů umělce.

Instalace vytváří snové obydlí na magickém místě, na ostrově Knížák.

Otevřeno od úterý do soboty 13:00-20:00

Exhibition curator: FIlip Kazda

Opening: 1. 4. 2022, 6PM

Island is an ecosystem where, due to its isolation, there is a remarkable evolution of the local life that makes it clearly different from the surrounding mainland. In this comparison, it is possible to see a parallel with the evolution of the persona and work of Czech artist Milan Knížák who built an unusual and complex work that addresses everything important for human culture and ethics.

In the focus on Milan Knížák, we should highlight all the important positions and stages of his life as an artist and a public figure. As a prominent multimedia artist, he directly contributed to shaping the socio-cultural scene in the Czech Republic, but as a director of the eastern section of the FLUXUS group, he also enriched the rest of the world with his energetic and unrestrained displays. When we look back at the times when he was the Rector of the Academy of Fine Arts in Prague or the General Director of the National Gallery Prague, it is evident that his “phenomenon” is controversial in the eyes of both experts and the general public. At the same time, the name Knížák became a symbol or a sophisticated advertisement recognisable by many generations.

Even though the description above is crucial for understanding the artist’s value, the main purpose of the exhibition is to remind people of the artist’s versatility and his broad spectrum of work. Above all, the exhibition emphasises the works concerned with architecture, design, fashion, lifestyle, and presents a visual experience that is inspired by Milan Knížák’s book DREAMING OF ARCHITECTURE. The concept includes a presentation of a modern and timeless interior based on the thematic motifs of the artist.

The installation creates a dreamlike dwelling at a magical place, Ostrov Knížák.

Open Tue-Sat 1PM-8PM

Vstupenky ZDE