Právo na informace

POSTUP PŘI VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace jsou stanoveny zákonné lhůty, a to dle ustanovení § 6 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoI“).

Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti; ze závažných důvodů může být tato lhůta prodloužena o 10 dnů. O prodloužení lhůty a okolnostech bude žadatel informován, a to před uplynutím 15-denní lhůty.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, je KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., nejpozději do 7 dnů, namísto poskytnutí informace povinen sdělit žadateli údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace. Zejména může KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. uvést žadateli odkaz na internetovou stránku, kde se požadovaná informace nachází.

Sdělení žadatele, že trvá na přímém poskytnutí informace, se považuje za nové podání žádosti.

Žádost musí splňovat podmínky stanovené v ustanovení §14 odst. 2 ZoI. Není-li tato zákonná podmínka splněna, vyzve KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. V případě, že žadatel nevyhoví této výzvě na doplnění do 30 dnů ode dne jejího doručení, KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. o odmítnutí takové žádosti.

Pokud se žadatelem požadované informace nevztahují k působnosti KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., tento žádost odloží a tuto skutečnost spolu s odůvodněním sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Opravné prostředky

Postup pro vyřizování opravných prostředků se řídí ustanovením § 16 a násl. ZoI.

ODVOLÁNÍ

Proti rozhodnutí KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání, a to do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Písemné odvolání se podává ke KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. buď sám vyhoví odvolání a napadené rozhodnutí zruší a žádost znovu vyřídí, nebo předá odvolání Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOU“) do 15 dnů od jeho doručení. 

ÚOOU rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání ze strany KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů. Lhůtu nelze prodloužit.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. o odmítnutí žádosti a nařídí KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. požadované informace poskytnout.

STÍŽNOST

Na postup při vyřizování žádosti může žadatel u KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. podat stížnost. V souladu se zákonnou úpravou může stížnost podat žadatel:

  • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 ZoI (tj. povinnost odkázat na zveřejněnou informaci),
  • kterému po uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • který nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost může žadatel podat písemně nebo ústně; pokud je stížnost podána ústně a nelze ji ihned vyřídit, sepíše o ní KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. písemný záznam.

Stížnost žadatel podává u KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., a to ve lhůtě 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 ZoI,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 ZoI.

O stížnosti rozhoduje v případě KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. opět ÚOOU.

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ÚOOU do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

ÚOOU při rozhodování o stížnosti podle písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. a rozhodne tak, že:

a) postup KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. potvrdí,

b) přikáže KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

ÚOOU při rozhodování o stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. d) ZoI (stížnost vztahující se k výši úhrady za poskytnutí informací) přezkoumá postup KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo

c) přikáže KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

ÚOOU o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Rozhodnutí se oznamuje žadateli a KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

UVEŘEJNĚNÍ NA WEBU

Dle § 5 odst. 3 ZoI do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poskytnutá nebo doprovodná informace musí být zveřejněna nejméně po dobu 6 let. Žádost i poskytnutá informace se poskytují anonymizovaně.

Informace k právu na informace

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. je povinným subjektem, který má podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

Níže najdete postup, jak jsou žádosti o informace vyřizovány, případně jak lze proti postupu KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. v této věci podat odvolání či stížnost. Rovněž níže naleznete dosud poskytnuté informace v anonymizované podobě.

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.