Povinně zveřejňované informace

ve smyslu § 5 odst. 1 i 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Název a identifikační údaje:

Název: KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

Sídlo: Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 09822453

DIČ: CZ09822453

Zapsán: v rejstříku ústavů pod sp. zn.: U 931. Spisová značka U 931 je vedená u Městského soudu v Praze

Právní forma: ústav

2. Důvod a způsob založení

Zakladateli KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. jsou společně: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 000 64 581 se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a Univerzita Karlova, IČ: 002 16 208, se sídlem Ovocný trh 560/5, Staré Město, 110 00 Praha 1.

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. byl založen svými zakladateli s cílem vytvoření unikátního společenství vědy, vzdělávání a veřejnosti v historickém centru Prahy, zejména vybudování a provoz zázemí pro vzdělávání (např. přednáškový sál, veřejná knihovna a studovna), dále pak pro kulturní, tvůrčí a další společenské aktivity (výstavní či hudební prostor, kavárna, hudební klub, prostory typu dílen, ateliérů, zkušeben, filmových střižen, nahrávacích, televizních, rozhlasových a filmových studií), jakož i prostoru pro prezentace (kromě přednáškového sálu též hudební sál, kinosál, divadelní sál a galerie).

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. byl založen zakládací listinou a vznikl zápisem do rejstříku ústavů dne 13. 1. 2021.

Podmínky a principy, za kterých vykonává KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. svoji činnost se řídí zakladatelskou listinou (veřejně přístupnou ve sbírce listin), partnerskou smlouvou uzavřenou mezi zakladateli KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. a právními předpisy, zejména ust. § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Ředitel je statutární orgán ústavu. Dalšími orgány ústavu jsou správní rada a dozorčí rada.

Personální složení orgánů KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. je uvedeno ve výpise z rejstříku ústavů, jež je v elektronické podobě dostupný na adrese www.justice.cz.

Práva a povinnosti jednotlivých orgánů KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. se řídí zejména ustanoveními čl. VIII až XI zakládací listiny a příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Další organizační strukturu určuje Organizační řád KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., který je dostupný ve sbírce listin zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1106692.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní spojení: 

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

Hybernská 998/4, 

110 00 Praha 1 – Nové Město

Další kontaktní informace jsou zveřejněny zde: https://www.kampushybernska.cz/kontakt/

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kontaktní adresa:
KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

Hybernská 998/4, 

Praha 1 - Nové Město

110 00, Praha

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Uvedou se adresy všech úřadoven povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. nemá úřadovny, ale návštěvu lze domluvit na e-mailu: reditelka@kampushybernska.cz.

4.3 Úřední hodiny

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. nemá stanoveny úřední hodiny, ale osobní návštěvu lze domluvit na e-mailu: reditelka@kampushybernska.cz.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení na kancelář ředitele je: + 420 777 481 666

Všechna další potřebná telefonní spojení na KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. naleznete zde:

https://www.kampushybernska.cz/kontakt/. 

Telefonní předvolba pro volání do České republiky ze zahraničního čísla je tedy 00420 nebo +420.

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.kampushybernska.cz/

4.6 Adresa podatelny

Podání je možno činit:

  • elektronicky na adrese reditelka@kampushybernska.cz a/nebo
  • v listinné podobě na adrese: KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., Hybernská 998/4, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. také přijímá dokumenty v elektronické podobě na DVD či USB flash disku.

4.7 Elektronická adresa podatelny

Viz bod 4.6 výše.

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky: 5vh5yde

5. Případné platby lze poukázat

Na bankovní účet číslo: 8921592/0800, který je vedený u České spořitelny

IBAN: CZ8708000000000008921592

Účet je veden v měně: CZK

Účel použití: běžný platební styk, platby v CZK

6. IČO

IČO: 09822453

7. Plátce daně z přidané hodnoty

DIČ: CZ09822453

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Mezi hlavní dokumenty KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. patří: 

  • zakládací listina KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. dostupná veřejně ve sbírce listin,
  • partnerská smlouva uzavřená mezi zakladateli KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.,
  • organizační řád dostupný veřejně ve sbírce listin, 
  • účetní závěrky dostupné veřejně ve sbírce listin, 
  • provozní řády KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. dostupné na adrese: https://www.kampushybernska.cz, a
  • interními směrnice KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

8.2 Rozpočet

-

9. Žádosti o informace

Příslušné informace jsou uvedeny v dokumentu s názvem Postup vyřizování žádostí o informace, odvolání a stížnost dostupném zde: https://www.kampushybernska.cz.


10. Příjem podání a podnětů

Příslušné informace jsou uvedeny v dokumentu s názvem Postup vyřizování žádostí o informace, odvolání a stížnost dostupném zde: https://www.kampushybernska.cz.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Činnost KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú. se řídí obecně závaznými právními předpisy, zakládací listinou KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú., partnerskou smlouvou, provozními řády a interními směrnicemi KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

11.2 Vydané právní předpisy

-

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

-

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

-

13.2 Výhradní licence

-

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsou uveřejňovány v Centrálním registru výročních zpráv v oblasti poskytování informací dostupným zde: https://portal.gov.cz/moduly/crvz-106/

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.