GDPR

KAMPUS HYBERNSKÁ, z. ú., IČO: 09822453, (dále jen „Kampus“) je ústavem ve smyslu ustanovení § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Hlavní činností Kampusu je vytvoření unikátního společenství vědy, vzdělávání a veřejnosti v historickém centru Prahy, zejména vybudování a provoz zázemí pro vzdělávání (viz čl. III zakládací listiny Kampusu).

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Cílem těchto zásad je seznámit subjekty osobních údajů, tj. návštěvníky Kampusu, jakož i návštěvníky našich webových stránek, se zpracováním osobních údajů Kampusem a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

1. Co je to nařízení GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v Evropské unii. Cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji; dát jim větší kontrolu na tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V České republice tak nahradilo předchozí právní úpravu v podobě směrnice č. 95/46/ES a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 24. 4. 2019 pak vstoupil v účinnost zákon č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tzv. adaptační zákon, který provádí nařízení GDPR v České republice.

GDPR je založeno na principu odpovědnosti správce (Kampusu) a přístupu založeném na riziku:

 • princip odpovědnosti znamená odpovědnost Kampusu za dodržení zásad zpracování, které jsou uvedeny v čl. 5 odst. 1 GDPR, s tím, že Kampus musí být schopen tento soulad doložit (čl. 5 odst. 2 GDPR);
 • přístup založený na riziku znamená, že Kampus musí přihlížet k pravděpodobným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zejména návštěvníků Kampusu, a tomu musí přizpůsobit i zabezpečení osobních údajů, tj. zavést vhodná technická a organizační zabezpečení.

Důležité pojmy

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa, fotografie, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). Citlivé údaje jsou zvláštní kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení.

Subjekt údajů je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány. V daném případě jde o KAMPUS HYBERNSKÁ, z. ú., IČO: 09822453, se sídlem Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Kontaktní údaje na správce (Kampus):

 • KAMPUS HYBERNSKÁ,
 • z. ú.Hybernská 998/4110 00  PRAHA 1
 • Elektronická podatelna: gdpr@kampushybernska.cz
 • ID datové schránky: 5vh5yde

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů?

Kampus nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

Každé zpracování osobních údajů má svůj účel. Pokud osobní údaje nepotřebujeme, nezpracováváme je.

Obecně se účely zpracování osobních údajů rozlišují na účely k nimž GDPR nevyžaduje váš souhlas (jedná se o zejména o zpracování v rámci plnění zákonných či smluvních povinnosti, popř. pro zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů či zpracování) a účely k nimž GDPR vyžaduje váš souhlas (zpracování osobních údajů na vaše přání, kdy zpracování osobních ukončíme ihned, jakmile souhlas odvoláte).

Při následujících činnostech dochází ke zpracování osobních údajů, které nevyžaduje Váš souhlas, neboť osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) nebo f) nařízení GDPR:

 • pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí – hlavní náplň činnosti Kampusu spočívá pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, provoz výstavních a hudebních prostor, zejména hudebního sálu, kinosálu, divadelního sálu a galerie, provoz přednáškového sálu a studovny; v souvislosti s touto činností je provozováno infocentru Kampusu, které slouží k informování návštěvníků o našich aktivitách; v souvislosti s touto činností Kampus vykonává také publikační činnost;
 • provoz dílen, ateliérů, zkušeben, filmových střižen, nahrávacích, televizních, rozhlasových a filmových studií – na některé aktivity Kampusu se účastníci registrují (zpravidla z kapacitních důvodů, popř. z důvodu, že jsou jim svěřeny pracovní prostředky), v současné době se jedná zejména o provoz Cirkulární dílny Hyb4;
 • provoz webových stránek www.kampushybernska.cz – v současnosti náš web využívá soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a zjišťování statistik návštěvnosti webu; web je také využíván pro registrace na některé akce (zpravidla při využití webových formulářů třetích stran);
 • provoz kamerového systému – v Kampusu je v současné době provozován kamerový systém za účelem ochrany majetku, života a zdraví návštěvníků a zaměstnanců Kampusu.

Váš souhlas vyžadujeme pouze v případě, pokud máte zájem o zasílání newsletteru Kampusu na Vaši e-mailovou adresu.

Pořizování fotografií ze společenských, kulturních a vzdělávacích akcí

V průběhu těchto akcí mohou být pořizovány reportážní fotografie a audiovizuální záznamy. Všechny fotografie, videa, související články, záznamy a statusy na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, jakož i další záznamy budou vždy informovat výhradně o průběhu akce, zachycují vždy pouze slušné chování na veřejnosti a mají reportážní charakter; osobní údaje jsou zpracovávány na základě reportážní licence bez souhlasu konkrétní osoby. V daném případě jde o zpracování na základě oprávněného zájmu. Máte tedy právo vznést proti takovému zpracování námitku dle čl. 21 nařízení GDPR. Více informací o tomto způsobu zpracování nalezete v odpovědi na otázku č. 5.

Vybrané fotografie a záznamy můžeme využít pro dlouhodobější účely do výročních zpráv, ročenek či kronik, a to i bez vašeho souhlasu. Budeme-li chtít fotografii využít pro dlouhodobé marketingové účely, popř. ji budeme chtít dlouhodobě zveřejnit na internetu (po dobu déle než 6 měsíců), pak vás požádáme o váš souhlas s použitím takové fotografie.

5. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je velmi častou kategorií zpracování. Mezi oprávněné zájmy Kampusu řadíme následují zájmy a hodnoty:

 • společenský, umělecký a kulturní život – s pořádáním společenských, kulturních a vzdělávacích akcí souvisí potřeba o těchto akcích informovat veřejnost, např. formou zveřejnění reportážních fotografií z již proběhlých akcí;
 • výkon a ochrana vlastnického práva i dalších práv Kampusu – ochrana reputace a dobrého jména Kampusu, ochrana majetku Kampusu, výkon dalších práv a právních nároků, vymáhání a prodej pohledávek;
 • bezpečnost a ochrana života a zdraví návštěvníků Kampusu – z důvodu ochrany života a zdraví našich návštěvníků i zaměstnanců před protiprávním jednáním, ale i v rámci prevence a objasňování civilních deliktů, přestupků či trestných činů může rovněž dojít ke zpracování vašich osobních údajů; za tímto účelem zároveň provozujeme kamerový systém;
 • ochrana životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje – trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí; mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě; za účelem ochrany životního prostředí a zajištění trvale udržitelného rozvoje může rovněž dojít ke zpracování osobních údajů; osobní údaje mohou být využívány za účelem potírání jednání, které poškozuje životní prostředí či naopak při aktivitách, které propagují ochranu životního prostředí;
 • transparentnost, efektivita a vnitřní potřeby fungování Kampusu – snažíme se být vůči našim návštěvníkům otevření, vstřícní a transparentní, a proto můžeme (i nad rámec zákonných povinností) informovat o naší činnosti; osobní údaje jsou zpracovávány našimi zaměstnanci v zabezpečených informačních systémech; osobní údaje jsou zpracovávány též za účelem zvýšení efektivity fungování Kampusu a usnadnění komunikace.

Ve všech těchto případech jde o zpracování na základě titulu oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve všech těchto případech vám přísluší právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR.

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM: PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PODLE ČL. 21 GDPR

Zpracování, které není právní ani smluvní povinností, ale je prováděno na oprávněného zájmu, je obecně považováno za nejrizikovější zpracování, a proto vám GDPR přiznává tzv. právo vznést námitku.

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že provádíme zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě výše zmíněných oprávněných zájmů, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. O vaší námitce rozhodneme do jednoho měsíce.

6. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí

K zajištění vaší spokojenosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • informace z přihlášek – pokud se na akci vyžaduje registrace, pak přihláška obsahuje základní identifikační a kontaktní údaje;
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailové či jiné komunikace (SMS, WhatsApp, sociální sítě);
 • fotografie ze společenských, kulturních a sportovních akcí či životně důležitých událostech občanů – jedná se o fotografie pořízené se souhlasem nebo na základě oprávněného zájmu, které bývají používány na našich internetových stránkách či profilech na sociálních sítích, zejména na Facebooku, a v tištěných i elektronických médiích.

Provoz dílen, ateliérů, zkušeben, filmových střižen, nahrávacích, televizních, rozhlasových a filmových studií

K zajištění vaší spokojenosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • informace z přihlášek – základní identifikační a kontaktní údaje, popř. údaje potřebné pro ochranu našich práv (v případě svěření pracovních prostředků);
 • informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailové či jiné komunikace (SMS, WhatsApp, sociální sítě);
 • fakturační a transakční údaje – pokud je služba zpoplatněna, pak vyžadujeme osobní údaje v rozsahu potřebném dle účetních a daňových předpisů; jedná se zároveň o informace o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách (např. číslo účtu, variabilní symbol).

Provoz webových stránek www.kampushybernska.cz

K zajištění vaší spokojenosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • soubory cookies – cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do počítače, mobilu nebo jiného zařízení uživatele; následně, při každé další návštěvě této webové stránky, se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná; tyto soubory umožňují identifikaci zařízení a správné zobrazení webové stránky uživatelům, přizpůsobené jejich individuálním preferencím; soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek; používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky; informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek; soubory cookies nevyužíváme k reklamním ani k marketingovým účelům;
 • informace z webových formulářů (přihlášky na akce) – některé přihlášky na společenské, kulturní a vzdělávací akce, popř. registrace na provoz dílen, ateliérů, zkušeben, filmových střižen, nahrávacích, televizních, rozhlasových a filmových studií mohou mít elektronickou podobu; pokud jde o formulář třetích stran, pak jsou osobní údaje předávány také této třetí straně (zejména společnosti Google prostřednictvím Google Forms);
 • zasílání newsletteru Kampusu – pokud získáme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s poptávkou, přihláškou či registrací na některou z našich akcí, můžeme ji využít k pravidelnému zasílání našeho newsletteru; stejně tak nám můžete udělit souhlas pro zasílání tohoto newsletteru; v každém případě se můžete z této služby kdykoli odhlásit jednoduchým způsobem, a to kliknutím na žádost o odhlášení přímo v textu daného e-mailu; žádosti bude ihned (automatizovaně) vyhověno.

Provoz kamerového systému

Záznamy z kamer jsou zpracovávány pouze po dobu 5 dnů, a to výhradně za účelem ochrany života, zdraví či majetků návštěvníků či zaměstnanců Kampusu. V případě bezpečnostního incidentu jsou záznamy předány příslušným orgánům veřejné moci (zpravidla Policii České republiky) a případně pojišťovnám. K provozu a zabezpečení kamerového systému byla přijata samostatná směrnice o zpracování osobních údajů v kamerovém systému.

7. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje získáme z různých zdrojů

 • přímo od vás z vyplněných přihlášek či webových formulářů – zpravidla se jedná o listinné formuláře, nicméně může jít také o formuláře elektronické; na všechny formuláře se snažíme umístit upozornění, že dochází ke zpracování osobních údajů s odkazem na tyto Zásady ochrany osobních údajů;
 • přímo od vás ze vzájemné komunikace – pokud se na nás obrátíte poštou nebo e-mailem, budeme poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze za účelem, ke kterému jste nám je poskytli a následně za účelem archivace ve veřejném zájmu;
 • přímo od vás z uzavřených smluv – v případě uzavření smlouvy budeme údaje uchovávat po dobu trvání smlouvy a následně za účelem ochrany práv z dané smlouvy po dobu trvání zákonných promlčecích a prekluzivních lhůt.

Informace přímo od vás

Pokud byly osobní údaje získány přímo od vás, pak jsme povinni vám poskytnout informace v souladu se čl. 13 nařízení GDPR. Jedná se o informace o totožnosti a kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování, oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

Všechny tyto informace naleznete v těchto Zásadách.

8. Jak dlouho budeme osobné údaje uchovávat?

Doba zpracování se odvíjí od právního titulu:

 • v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů [zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] – po dobu, po kterou byl dohodnuto na písemném znění souhlasu, popř. dokud trvá účel, pro který byl souhlas udělen; vždy pak maximálně do doby odvolání souhlasu;
 • v případě uzavření a následném plnění smlouvy s Kampusem [zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] – po dobu trvání smlouvy, popř. po dobu provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost;
 • v případě zpracování při plnění právních povinností, která se na Kampus vztahují [zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] – po dobu trvání příslušné právní povinnosti; osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum;
 • v případě zpracování na základě oprávněného zájmu [zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] budou osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů obce uchovávány, dokud mohou plnit svůj účel – tato lhůta se často odvíjí od zákonných promlčecích či prekluzivních lhůt; v případě reportážních fotografií půjde zpravidla o dobu šesti měsíců.

V případě zpracování na základě souhlasu máte možnost souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu máte možnost uplatnit námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Pokud bude námitce vyhověno, budou dokumenty obsahující osobní údaje, zlikvidovány nebo, pokud to vyžaduje zákon, předány k archivaci.

9. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje mohou být předávány následujícím příjemcům nebo zpracovatelům:

 • podnikatelé poskytující odborné a konzultační služby, zejména účetní, advokáti, soudní exekutoři, daňoví poradci, soudní znalci či administrátoři veřejných zakázek;
 • společnosti zajišťující tisk, archivaci, skartaci a distribuci tiskovin, např. v případě tisku propagačních materiálů, fotografií, zajištění zničení dokumentů (skartace) a tisku skartačních a předávacích protokolů;
 • veřejnost v rámci informování o společenských, kulturních a sportovních akcích v obci – jedná se o informace na našich internetových stránkách či profilech na sociálních sítích, zejména na Facebooku, a v tištěných i elektronických médiích;
 • veřejnost za účelem otevřenosti a transparentnosti, např. v případě poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování záměrů prodat majetek – v těchto případech jsou osobní údaje zpravidla anonymizovány, aby bylo dosaženo účelu dle zvláštních zákonů za současné ochrany vašich osobních údajů.

V žádném případě s osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme třetím osobám za účelem přímého či nepřímého marketingu.

10. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

V případě, kdy by mělo dojít k předání do třetí země nebo mezinárodní organizaci, o tomto budete v konkrétním případě informováni. V takovém případě budete odkázáni na existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v čl. 46, 47 a 49 odst. 1 GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

11. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

V rámci objektové bezpečnosti dodržujeme několik základních bezpečnostních opatření. Listinná vyhotovení dokumentů, ve kterých jsou obsaženy vaše osobní údaje, jsou uložena v šanonech v uzamykatelných spisových skříních nebo v uzamčených kancelářích, kde nikdy nezůstávají bez dozoru oprávněných osob. V areálu Kampusu je nainstalován kamerový systém, a to zejména v místech, kde je zvýšené riziko porušení zabezpečení.

Z důvodu personální bezpečnosti jsme přijali pravidla pro zaměstnance a další osoby, které jsou oprávněny nakládat s osobnímu údaji. Ta jsou obsažena v následujících dokumentech:

 • směrnice o ochraně a zpracování osobních údajů;
 • směrnice o provozu kamerového systému v Kampusu Hybernská a
 • provozní řád.

Všichni zaměstnanci nakládají s osobní údaji v souladu s přijatou směrnicí o ochraně osobních údajů a těmito základními zásadami:

 • zásada zákonnosti – zpracování osobních údajů na základě právní titulu v souladu s čl. 6 GDPR;
 • zásada korektnosti – správné a společensky bezvadné použití osobních údajů;
 • zásada transparentnosti – všechny informace o ochraně osobních údajů určené zaměstnanci musí být stručné, snadno přístupné a srozumitelné, podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků;
 • zásada účelového omezení – shromažďování osobních údajů jen za jasně stanoveným účelem;
 • zásada minimalizace údajů – nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné;
 • zásada přesnosti – zpracovávané osobní údaje musí být přesné, tj. takové, jaké je subjekt sdělil, nikoli nutně pravdivé, ačkoli se o to zaměstnavatel musí snažit;
 • zásada omezení uložení – osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou;
 • zásady integrity a důvěrnosti – náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • zásada odpovědnosti správce – zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby byl správce schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s GDPR a předpisy na ochranu osobních údajů.

Soubory jsou softwarově chráněny. Přístup k elektronickým datovým souborům je zabezpečen hesly v souladu s nastavením přístupových práv. Zaměstnanci byli poučeni o tom, jak pracovat s prostředky ICT technologií.

12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné nebo elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme tedy žádné automatizované rozhodování.

13. Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů?

V souladu s ustanoveními čl. 12 až 22 nařízení GDPR mohou subjekty uplatnit svá práva.

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR) – můžete požadovat informace o tom, jaké údaje o vás zpracováváme;
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR) – máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se vás týkají; tím není dotčena povinnost hlásit změny týkající se osobních údajů a uvádět nám správné a úplné osobní údaje;
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) – v určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby Kampus osobní údaje vymazal; mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné; Kampus osobní údaje sám automaticky maže po uplynutí doby nezbytnosti, tj. zpravidla šest měsíců po uskutečnění dané společenské, vzdělávací či kulturní akce, pokud není podána dřív žádost o výmaz (např. žádost o odstranění fotografie z webových stránek či profilu na sociálních sítích); žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít Kampus povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat); o vyřízení žádosti budete vždy detailně informováni;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 nařízení GDPR) –Kampus zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu; pokud byste však měli pocit, že překračujeme výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje zpracovány v omezeném režimu (pouze uchovávány); žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 nařízení GDPR) – v případech zpracování osobních na základě právního titulu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku proti zpracování; v takovém případě provedeme balanční test (test proporcionality), ve kterém porovnáme protichůdné zájmy, a vznesenou námitku vyhodnotíme;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; více informace lze nalézt na webové stránce www.uoou.cz.

V případě zpracování na základě souhlasu máte právo souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu ovšem není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

14. Jak můžu uplatnit svá práva?

Jednotlivá práva můžete uplatnit přímo u Kampusu.

Kontaktní údaje na správce (Kampus):

 • KAMPUS HYBERNSKÁ,
 • z. ú.Hybernská 998/4110 00  PRAHA 1
 • Elektronická podatelna: gdpr@kampushybernska.cz
 • ID datové schránky: 5vh5yde

Obecné informace k uplatnění práv

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů vás budeme informovat.

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.