fbpx
hudba

HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #26

26/01 19:30-22:00
E.0 Sál
Vstupné: dobrovolné
HYB4 Hudba: Hybrid Sessions #26

Hybrid Sessions je každoměsíční událost konající se v Kampusu Hybernská. Akce vždy začíná kratším improvizačním vystoupením dvou hudebníků, kteří spolu nikdy v takovéto konstelaci nehráli a kteří – ideálně – přicházejí z různých hudebních scén. Po koncertě následuje jam session, který je otevřený všem hudebníkům bez ohledu na žánrové zaměření. Chceme vytvořit prostředí pro kreativní tvorbu v přítomném okamžiku, nic není předem určené, jediným očekáváním je vysoká úroveň bytí v přítomnosti. Základní backline (bicí, kytarová komba, PA, klavír) je zajištěn.

Vojta Drnek, český akordeonista žijící v Berlíně, patří do skupiny hudebníků, kteří neustále rozšiřují hranice toho, co je od jejich nástroje očekáváno. Jiří V. Matýsek z Musicserver.cz ho popsal jako někoho kdo „dokáže hladce přecházet z role do role: od sólisty přes partnera v dialogu až k pokornému side-manovi.“ 

Leader kriticky uznávaného komorně jazzového tria Treetop, Vojta Drnek je umělec, který inspiruje hudebníky všech kategorií ke změně vnímání akordeonu a přináší jeho neobjevené zvukové kvality do světa moderní hudby.

Akordeonu se věnuje již od šesti let a je držitelem magisterského titulu Janáčkovy akademie múzických umění, s dvěma semestry absolvovanými na Anton Bruckner Privatuniversität v Linci. Na své hudební dráze hrál a spolupracoval s Frankem Gratkowským, Franzem Hautzingerem, Didrikem Ingvaldesenem, Rolandem Dahindenem a několika orchestry a divadly. 

Je také manažer a spoluzakladatel vydavatelství Ma Records a festivalu Ma Fest, pracuje v marketingovém oddělení festivalu Jazz Goes to Town a je notový editor, grafik a asistent ve vydavatelství Kurta Rosenwinkela Heartcore Records.

Jakub Švejnar je bubeník a improvizátor se sídlem v Praze. Působí v kapelách Jungle Debris, Uthando, Pudlax, Ranjevš & Óbasz, Švejnar/Pátra a dalších. Studoval bicí nástroje na Konzervatoři Jaroslava Ježka a dále Jazzovou interpretaci na JAMU. Jeho doménou je volná improvizace a kromě bicí soupravy využívá při hře malé předměty a perkuse, flétny, hlas a no-input mix.

Foto: Anna Baštýřová

Hybrid Sessions is a monthly series at Kampus Hybernská. We feature an opening improvised duo set with two musicians coming from different backgrounds to form a new constellation. Afterwards, we host a jam session open to all musicians, regardless of background. We want to create an open environment where musicians feel free to be creative in the moment, nothing is predetermined and the only expectation is a high level of presence. A basic backline will be provided. 

Czech jazz accordionist living in Berlin Vojta Drnek belongs to the group of musicians who are constantly stretching the boundaries of what is expected of their instrument. Jiří V. Matýsek from Musicserver.cz described him as someone who “is able to move smoothly from role to role: from a soloist through a partner in a dialogue to a humble side-man. In all cases, he colors the music in specific shades and harmonic intersections.” Leader of the critically acclaimed chamber jazz trio Treetop, he is an artist who inspires performers of all ages to change the perception of the accordion and to bring its unexplored sounds to the world of modern music.

An accordion student from the age of 6, Vojta Drnek holds a Masters degree from the Janáček’s Academy of Music and Performing Arts, with two semesters at the Anton Bruckner Privatuniversität, Linz. He has performed & collaborated with Frank Gratkowski, Franz Hautzinger, Didrik Ingvaldsen, Roland Dahinden, and with multiple orchestras and theaters.

Vojta Drnek is also a manager and co-founder of Ma Records, a label for jazz, experimental and improvised music, one of the organizers of Ma Fest, works in the marketing department of Jazz Goes to Town festival and as a musical editor, graphic designer and assistant at Kurt Rosenwinkel’s label Heartcore Records.

Jakub Švejnar is a drummer and improviser based in Prague. He is active in the bands Jungle Debris, Uthando, Pudlax, Ranjevš & Óbasz, Švejnar/Pátra and others. He studied percussion instruments at the Jaroslav Ježek Conservatory and Jazz Performance at JAMU. His domain is free improvisation and besides the drum kit he uses small objects and percussion, flutes, voice and no-input mix.

Photo: Anna Baštýřová