fbpx
galerie

HYB4 Galerie: Mnoho podob citlivosti / Various Forms of Sensibility

22/09 18:00 - 11/11
A.1 HYB4 Galerie
Vstupné: Zdarma
HYB4 Galerie: Mnoho podob citlivosti / Various Forms of Sensibility

Vernisáž: 22. 9. 2023, 18:00

Doba trvání výstavy: 22. 9. – 11. 11. 2023
Otevírací doba galerie: Út–So 13–19
Místo: A.1 HYB4 Galerie (vstup u vrátnice)

Přijďte na jednu z komentovaných prohlídek! Výstavou vás provedou Filip Kazda a Michal Štochl, kteří pro vás výstavu kurátorsky a produkčně připravili.

  • 2. 11. v 18.00 v A.1 HYB4 Galerii se dozvíte, jak probíhá taková příprava výstavy, co vše obnáší, na co se člověk má zaměřit či jak pracovat s prostorem.
  • 9. 11. v 18.00 v A.1 HYB4 Galerii 9. 11. se v rámci prohlídky zaměříme na průběh výběru uměleckých děl, co obnáší spolupráce s autory, jakým způsobem se kurátorsky připravuje výstava.

Svět se nám za posledních několik let doslova mění před očima. Zažíváme situace, které by mohly jistě konkurovat fiktivním scénářům. Otevírá se příležitost pro vnitřní obměnu a rozvoj, přičemž změna vnímání a transformace sebeurčení může být silným motorem pro společenský posun následujících dekád. Vývojem procházíme i na poli technologickém. Témata jako rozšířená realita či umělá inteligence jsou již každodenním nástrojem užitku. I přes veškeré tyto mohutné transformace se však v tématu výstavy vracíme k lidské citlivosti jakožto ke vzácné schopnosti, která napájí jednotlivé etapy, přetváří hodnoty a proměňuje jedince i společnost již od pradávných dob.

Co je to však citlivost a kdo je jejím nositelem? „Citlivý člověk projevuje empatii, porozumění a ohleduplnost k emocionálním potřebám druhých.“ Takto stroze, řekněme až necitlivě, nás vidí stroj, kterému v dnešních dnech propůjčujeme moc nad naším projevem. Člověk zase po staletí vnímá citlivost v rozporuplném měřítku, jedni ji oslavují, druzí označují za slabost. Je tedy citlivost jedince darem či neštěstím, jak mnozí upozorňují? Polemiku již necháme na každém, kdo je jí otevřen. My se však zaměříme na citlivost jako na projev porozumění a výběr uměleckých děl, která v českém prostředí oplývají hloubkou, jemností a pravdou vhledu, jež by nebylo bez citlivosti jejich tvůrců možné vyjádřit.

Kurátorský výběr dua Kazda, Štochl naznačuje možné směry, kterými se citlivost jedince může vyvíjet. Nejde ve své podstatě o představení děl odkazujících se k citlivosti jakožto ke fyzické poloze významu, raději však představuje citlivost jakožto duševní schopnost či dar nacházet a rozvíjet předivo obsahů a odchylek častokrát skrytých pod povrchem běžných věcí. I z toho důvodu je kurátorský výběr děl značně rozmanitý, avšak ve své podstatě harmonický, vyprávějící příběh citlivosti v širším kontextu.

Výstava si bere za cíl prozkoumat mnohé podoby citlivosti a využívá k tomu klasická média jako prostředek k pozastavení se a reinterpretaci okamžiku v době silného vlivu změny na poli celospolečenského vývoje, moderních technologií a jazyka, kterým k nám promlouvá současný svět. Z pohledu milovníka umění je však mezigeneračním průřezem, který se odklání od uměleckých trendů vycházejících z potřeby obstát rychle se měnícím polohám na poli umění. Raději však skládá hold různorodosti a prezentuje, co je mnohokrát skryté v estetické čistotě a originalitě projevu.

Opening: 22 September 2023, 6 pm

Exhibition duration: 22 September – 11 November 2023
Gallery opening hours: Tue-Sat 1pm – 7pm
Location: A.1 HYB4 Galerie (at the main entrance)

FREE ENTRY

The world has been literally changing in front of our eyes over the past few years. We are experiencing situations that could easily rival fictional scenarios. This opens up opportunities for internal renewal and development, with a change in perception and self-transformation serving as a powerful driver for societal progress in the coming decades. We are also undergoing significant developments in the field of technology, with topics like augmented reality and artificial intelligence becoming everyday tools. Despite all these massive transformations, the exhibition’s theme returns to human sensitivity as a rare ability that has been shaping individuals and society since ancient times.

But what is sensitivity, and who possesses it? „A sensitive person shows empathy, understanding, and consideration for the emotional needs of others.“ This is how machines, to which we are currently granting power over our expressions, may see us in today’s world. Humans, on the other hand, have perceived sensitivity in a conflicting manner for centuries; some celebrate it, while others consider it a weakness. So, is an individual’s sensitivity a gift or a curse, as many point out? We leave the debate to those who are open to it. However, our focus is on sensitivity as an expression of understanding and the selection of artistic works that abound in depth, subtlety, and the truth of insight, which would not be possible without the sensitivity of their creators.

The curatorial selection by Kazda and Štochl duo suggests possible directions in which an individual’s sensitivity can evolve. It is not fundamentally about presenting works that refer to sensitivity as a physical position of significance, but rather it presents sensitivity as a mental ability or gift to discover and develop the fabric of contents and deviations often hidden beneath the surface of ordinary things. For this reason, the curatorial selection of works is quite diverse but fundamentally harmonious, telling the story of sensitivity in a broader context.

The exhibition aims to explore various forms of sensitivity and uses classical media as a means to pause and reinterpret the moment during a time of significant societal change, modern technology, and the language through which the contemporary world speaks to us. From an art lover’s perspective, it is an intergenerational cross-section that deviates from artistic trends stemming from the need to withstand rapidly changing positions in the art field. Instead, it pays tribute to diversity and presents what is often hidden in aesthetic purity and the originality of expression.

Umělci a umělkyně / Artists: Pavel Baňka, Radka Bodzewicz, Veronika Čechmánková, Nikola Čulík, Habima Fuchs, Kurt Gebauer, Assaf Hinden, Vojtěch Hrubant, Olga Karlíková, Milan Kunc, Matěj Olmer, Ester Parasková, Vojtěch Pavlíček, Petr Pelzmann, Ondřej Petrlík, Ivan Pinkava, Matěj Pokorný, Rodrigo Rosa, Vladimír Skrepl, Taja Spasskova, Antonie Stano, Mark Ther 

Kurátoři / Curators: Michal Štochl / Filip Kazda

Foto: Veronika Čechmnánková,
Fiasko Show / autoportrét / self-portrait, analog, 35 mm film, barva / color, 2023