fbpx
galerie

HYB4 Galerie: Moje boty, tvoje boty / My Shoes, Your Shoes

01/03 18:00 - 18/05
A.1 HYB4 Galerie
Vstupné: 150 Kč základní, 80 Kč snížené, školní skupiny děti do 12 zdarma
HYB4 Galerie: Moje boty, tvoje boty / My Shoes, Your Shoes

Vernisáž: 1. 3. 2024, 18:00

Doba trvání výstavy: 1. 3. – 18. 5. 2024
Otevírací doba galerie: Út–So 13:00–19:00

Kamila Ženatá vyzvala osm umělkyň a jejich dcery ke generačnímu dialogu, který zkoumá emoční odkaz jejich rodů. A.1 HYB4 Galerie se proměnila v byt rozdělený do několika pokojů – a v každém z nich se odehrává příběh, který vytvořila „rodinná sestava“ autorek. Jsou to záznamy vzpomínek, mapy krajiny vědomí a nevědomí, abstrakt emocí a snů, zpracovávání rodových příběhů a linií předávaných z generace na generaci ženami: babičkami, matkami, dcerami, vnučkami…

Děje, události, vzpomínky a emoce vytvářejí paměť rodu, jsou sociální a emoční mapou prorůstající napříč generacemi; jsou sedlinou v podložích našich životů. 

Trauma způsobuje zranění, která nabírají podobu konfliktních a destruktivních sil. Dialog a komunikace, ale také to, co lze nazvat vědomou prací s tématem, jsou prostředky, které mají moc transformovat energii rodových linií a přenastavit předávané vzorce. Trauma sice člověka i společnost rozpojuje, zároveň má ale ohromný potenciál propojování. 

Výstava Moje boty, tvoje boty je smírčím rituálem svého druhu. Provádějí ho všechny ženy, které se na výstavě podílejí. 

Vystavující: Daniela Baráčková, Karla Ema Nováková, Božena Baráčková, Tereza Marečková, Zora Marečková, Viola Marečková, Lucie Nováčková, Žofie Jarkovská, Jana Preková, Lilian Rullerová, Zuzana Růžičková, Alice Probstová, Olga Stehlíková, Rosaria Viola Mlčková, Denisa Václavová, Emma Kintera, Maya Kintera, Kateřina Závodová, Viola Závodová, Kamila Ženatá, Tereza Bečičková, Alena Bečičková

Doprovodný program:
Výstavu doplní doprovodné akce včetně přednášek předních českých odborníků a odbornic z oblasti psychiatrie, psychoterapie a psychologie. Chystají se také komentované prohlídky za doprovodu kurátora a vybraných umělkyň. Podrobný program budeme průběžně zveřejňovat.

Program přednáškového cyklu:
Mgr. Gabriela Dymešová – (U)Tajené dědictví žen v rodové linii
(Od matek k dcerám a zpět k babičkám)
26. března 2024 v 18:00

MUDr. Peter Pöethe – Kdo jsem, když nejsem (Vztah, trauma, identita)
2. dubna 2024 v 18:00

Prof. MUDr. Horáček Jiří – Jak trauma ovlivňuje mozek a prožitek vlastní existence
9. dubna 2024 v 18:00

PhDr. Šebek Michael – Náš život s traumaty: ničivost i tvořivost
16. dubna 2024 v 18:00

Mgr. Ženatý J. Jan – ​Odolnost (Post-traumatický růst)
23. dubna 2024 v 18:00
[ENG]

Opening: 1 March 2024, 6 pm

Exhibition duration: 1 March – 18 May 2024
Gallery opening hours: Tue-Sat 1pm – 7pm

admission: 150 CZK basic, 80 CZK reduced, free entry for school groups (children under 12)

Kamila Ženatá invited eight female artists and their daughters to engage in an intergenerational dialogue that explores the emotional legacy of their families. A.1 HYB4 Gallery has been transformed into a flat divided into several rooms – and in each of them a story unfolds, created by the „family line-up“ of artists. There are records of memories, maps of the landscape of consciousness and the unconscious, abstracts of emotions and dreams, elaborations of family narratives and themes handed down from generation to generation by women: grandmothers, mothers, daughters, granddaughters…

Events, occurrences, recollections of the past and emotions form the memory of a family, creating a social and emotional map that permeates across generations; they are the sediment in the layers of our lives. 

Trauma causes wounds that manifest as conflicting and destructive forces. Dialogue and communication, along with what can be described as conscious work with the subject, are tools that have the power to transform the energy of families and reconfigure the inherited patterns. While trauma may disconnect individuals and societies, it also has a tremendous potential to connect.

The exhibition My Shoes, Your Shoes is, in a sense, a reconciliation ritual. It is performed by all the women who participate in the exhibition.

Artists: Daniela Baráčková, Karla Ema Nováková, Božena Baráčková, Tereza Marečková, Zora Marečková, Viola Marečková, Lucie Nováčková, Žofie Jarkovská, Jana Preková, Lilian Rullerová, Zuzana Růžičková, Alice Probstová, Olga Stehlíková, Rosaria Viola Mlčková, Denisa Václavová, Emma Kintera, Maya Kintera, Kateřina Závodová, Viola Závodová, Kamila Ženatá, Tereza Bečičková, Alena Bečičková

Vstupenky ZDE