fbpx
výstava

Martin Matoušek, Martin Bobek – Druhy / The Varieties

02/02 18:00 - 25/02
Galerie HYB4
Vstupné: Zdarma
Martin Matoušek, Martin Bobek – Druhy / The Varieties
Martin Matoušek a Martin Bobek pod taktovkou kurátora Karla Srpa představí výstavu Druhy. V průběhu výstavního projektu dojde ke křtu katalogu Martina Matouška s kurátorem výstavy Karlem Srpem.

English version below

Společná výstava malíře Martina Matouška (*30. 9. 1976, Hořice v Podkrkonoší) a Martina Bobka (*25. 6. 1985, Třebíč) je setkáním autorů, jejichž projev se vzájemně doplňuje díky společnému výrazovému prostředku, jímž je hrana, a díky shodné látce – betonu, který oba příležitostně používají. Matoušek a Bobek se pohybují v oblasti označované jako abstrakce. V přístupu k ní se naopak zřetelně liší: Matouškovi slouží k podtržení individuálního projevu zdůrazňujícího jedinečnost každého obrazu, Bobkovi k uplatnění rozvíjejícího se systému obdobných geometrických struktur začleněných do vyššího, obecného celku. Zatímco východiskem Matouška stále bývá smyslový zážitek tkvící kdesi v pozadí jeho práce, který se nemusí ve vlastním obraze projevit, u Bobka jde o soustavu nabývajících či ubývajících tvarů otevírající se nekonečné tvarové proměnlivosti, jejímž zdrojem bylo původně vztahování se k prázdnému vnitřnímu prostoru. Zatímco z Matouškových rozměrných obrazů pronikají příležitostně znaky odkazující k nejrůznějším podnětům, Bobkovy objekty vycházejí z kontrastu skutečných přírodnin, zaměněných v poslední době za přirozené světlo, a pevného řádu, jako by tyto opačné složky nemohly být bez sebe, nanejvýše je jedna ztlumena na úkor druhé. „Druhy“ v sobě obsahují rozmanité třídy a útvary ústící v typu, do nějž proniká podvratný život.

Malá Galerie, otevřeno od pondělí do pátku 9:00-21:00, v sobotu 10:00-20:00

Martin Bobek *25. 6. 1985, Třebíč 

V letech 2010–2016 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze Ateliér Sochařství II / škola  Jindřicha Zeithammla. 

Ve své tvorbě se zaměřuje z větší části na geometrii, jakožto prostředek přiblížení vlastního vyjádření. Ovlivnění přírodou i architekturou je propojeno s určitou nahodilostí a intuitivním vývojem díla. Materiálově se přiklání nejvíce k betonu a dřevu, ale nevylučuje ani jiné. U některých objektů používá formy kopané do země. Tyto „artefakty“ nejvíce podporují náhodnost vnějšího výsledku, zde je kladen důraz i na vnitřní prostor. 

Martin Matoušek *30. 9. 1976, Hořice v Podkrkonoší 

Od roku 2008 žije a pracuje v Praze. 

Ve své práci se věnuje krajinomalbě, kde řízeným rozpadem poznaného přetváří realitu vstříc abstraktním rovinám. Skrze tento proces překladu a znovu-uspořádání nalezených abstraktních bodů Matoušek vytváří nové verze poznaného v rámci charakteristického rukopisu při použití různých medií. Na obrazech poté dochází k dezinformačním iluzím ve smyslu obsahu i formy. 

The joint exhibition of the painter Martin Matoušek (September 30, 1976, Hořice v Podkrkonoší) and Martin Bobek (June 25, 1985, Třebíč) is a meeting of authors whose speech complements each other thanks to a common means of expression, which is an edge, and thanks to the same material which they both occasionally use, which is concrete. Matoušek and Bobek move in an area called abstraction. On the contrary, they clearly differ in their approach to it: it serves Matoušek to underline individual expression, emphasizing the uniqueness of each image, Bobek to apply the developing system of similar geometric structures, incorporated into a higher, general whole. While Matoušek’s starting point is still a sensory experience, inherent somewhere in the background of his work, which may not be reflected in his own image, Bobek’s is a system of acquiring or declining shapes, opening up endless shape variability, the source of which was originally related to empty interior space. While Matoušek’s large paintings occasionally penetrate characters referring to various stimuli, Bobek’s objects are based on the contrast of real natural resources, recently replaced by natural light, and fixed order, as if these opposite components could not be without each other, at most one is muted at the expense the second. „Species“ contain various classes and formations, resulting in a type into which subversive life penetrates.

Open Mon-Fri 9AM-9PM, Sat 10AM-8PM

Martin Bobek * 25. 6. 1985, Třebíč 

In the years 2010–2016, he studied at the Academy of Fine Arts in Prague Sculpture Studio II/school Henry Zeithamml. 

In his work, he focuses largely on geometry, as a means of approaching his own expression. Influence on nature and architecture is connected with certain randomness and intuitive development of the work. In terms of material, it leans most towards concrete and wood but does not exclude others. For some objects, it uses forms dug into the ground. These „artifacts“ most support the randomness of the external result, here the emphasis is also on the internal space. 

Martin Matousek * 30. 9. 1976, Hořice v Podkrkonoší 

He has been living and working in Prague since 2008. 

In his work, he focuses on landscape painting, where he transforms reality towards abstract planes through the controlled disintegration of the known. Through this process of translation and re-arrangement of the found abstract points, Matoušek creates new versions of what is known within the characteristic manuscript using various media. Disinformation illusions then appear in the paintings in terms of content and form.