fbpx
výstava

HYB4 Galerie: Bytí svítí / Lucent Existence

06/02 18:00 - 04/03
Galerie HYB4
Vstupné: Zdarma
HYB4 Galerie: Bytí svítí / Lucent Existence

Vernisáž: 6. 2. 2023 v 18h, Hlavní sál

Vernisáž je součástí akce HYB4 Galerie otevírá nový rok, v rámci níž zahájíme hned dvě nové výstavy. Součástí bude také koncert francouzské hudebnice Jeanne Susin, kterou doprovodí hudebně performativní formace LLDD. Více informací o celé akci ZDE.

HYB4 Galerie D je otevřena od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin.

Dům je jednou z největších sil, která integruje lidské myšlenky, vzpomínky a sny.” Gaston Bachelard

Phila Primus (* 1991) je výtvarnice a básnířka z česko-německo-americké rodiny. Skrze vizuální díla přenáší pocit zjitřeného vědomí proplétajícího se s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Tělo a vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, jak osobního, tak i společenského. V uplynulé dekádě vystavila svá umělecká díla v několika českých galeriích. Svoji poezii dosud publikovala v revue Babylonu, Tvaru a Nedělní chvilce poezie.

Člověk je vržen do světa, hledá v něm své místo, je se světem provázán, zrcadlí se v něm a je mu zrcadlem. Člověk v prostoru poznává sám sebe, snaží se ukotvit, nalézat bezpečí a dát smysl všem okamžikům. Chce zastavit to obludné opakování vzorců a vymanit se z předurčenosti bytí, proplout mezi Skyllou a Charibdou chaosu i řádu. Vnímající člověk se utváří a formuje pod nadbytkem naléhavých vjemů do symbolických map a panoramat. Tělo je duchovním nástrojem, smysly a prožitky jsou prostředkem a metodou pro prozkoumávání prostorů svobody a determinace. V přesycenosti všemožných vzruchů a rozptýlení nastává bod obratu. Je třeba stáhnout se ke svému středu, uniknout (z?) času pro potřeby snění a kontemplace. Z labyrintu světa k ráji srdce a s láskou vyhlédnout v temnotách světlinu bytí, vstoupit do ní a rozzářit se. Bytí svítí!

Opening: 6. 2. at 6 pm, Hlavní sál

HYB4 Gallery D is open Monday to Saturday from 10 am to 6 pm.

The house is one of the greatest forces that integrates human thoughts, memories, and dreams.“ Gaston Bachelard

Phila Primus (* 1991) is an artist and poet from a Czech – German – American family. Through her visual works, she conveys a sense of heightened consciousness, intertwined with biological, temporal, physical, social, linguistic, and symbolic orders. For her, the body and consciousness – the consciousness of the body – becomes a starting point for further visual exploration of the unconscious, both personal and social. Over the past decade, she exhibited her artworks in several Czech galleries. Her poetry has so far been published in the revue Babylon, Tvar and Nedělní chvilka poezie.

Man is thrown into the world, seeks his place in it, is intertwined with the world, mirrors himself in it, and is its mirror. Man gets to know himself in space, trying to anchor himself, find security, and make sense of all moments. He wants to stop the monstrous repetition of patterns and break free from the predetermination of being, to swim between the Scylla and the Charybdis of chaos and order. The perceiving person is shaped and formed under the excess of urgent perceptions into symbolic maps and panoramas. The body is a spiritual instrument, the senses and experiences are the means and the method for exploring spaces of freedom and determination. A turning point occurs in the oversaturation of all kinds of excitement and distraction. One must withdraw to one’s center, and escape (from?) time for the needs of dreaming and contemplation. From the labyrinth of the world to the paradise of the heart and to look out with love for the light of being in the darkness, enter it and shine. Being shines!