fbpx

O nás

Kampus Hybernská je centrem kultury, inovací, vědy a vzdělávání. Je určen pro setkávání studentů, umělců, vědců, výzkumníků, kreativců a inovátorů  s občanskou veřejností a aplikační sférou hlavního města Prahy. Kampus Hybernská vznikl propojením hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy s cílem založení společného projektu pro rozvoj intenzivnější spolupráce.

Kampus  Hybernská nabízí řadu přednášek, debat, panelů, diskusí, slavností, koncertů či výstav. Program je koncipován jak v češtině, tak v angličtině. 

V lednu 2021 přešel Kampus na základě nově uzavřeného partnerství s hlavním městem Prahou z péče Filozofické fakulty na celou Univerzitu Karlovu. V tom okamžiku se do Kampusu dostává inovační potenciál oborů všech sedmnácti fakult UK a řady dalších univerzitních součástí. 

Cílem Kampusu Hybernská je vytvoření společenství vědy, vzdělávání, inovací a kultury a vytváření podmínek pro transfer technologií, naplňování třetí role univerzity i provoz kulturních, tvůrčích a dalších společenských aktivit. 

Vizí Kampusu Hybernská je etablované svébytné univerzitní a městské centrum viditelné v prostoru střední Evropy. Centrum založené na generování inovací všeho druhu za využití znalostí a kreativity lidí v odpovědi na celospolečenské výzvy a příležitosti 21. století. To vše v posílené inovační infrastruktuře hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. 

Komplex budov na adrese Hybernská 4 je naplňován činností dvou spolupracujících subjektů – městem a univerzitou založeným zapsaným ústavem Kampus Hybernská a strategickým univerzitním projektem Hyb4City. Projekt Hyb4City se zaměřuje na aktivity směřující k inovacím, praktickému využití a prezentaci vědeckých výstupů výzkumných týmů UK a jejich partnerů z řad akademické komunity Prahy. Zapsaný ústav se více soustředí na kulturně-kreativní a komunitní dění a plynule naváže na dosavadní charakter akcí, na které byla veřejnost v minulosti v Kampusu zvyklá, jako koncerty, divadlo, čtení, výstavy a festivaly. 

Mezi tematické okruhy, které zejména určují programovou nabídku Projektu Kampusu Hybernská, tedy zapsaného ústavu a Hyb4City, patří těchto pět oblastí:

 1. Interdisciplinární inovační platforma
 2. Komunitní dimenze a využití akademických poznatků pro město a společnost
 3. Prostor pro kreativitu a kulturu 
 4. Popularizace vědy, vzdělávání pro všechny, oáza oživení v centru města 
 5. Internacionalizace a interkulturní dimenze jako přidaná hodnota

Pro účely celkové koordinace Kampusu Hybernská a jeho strategického směřování vznikla šestičlenná Rada Kampusu Hybernská, vedená prof. Janem Kratochvílem. Rozhodování o programovém plánu Kampusu Hybernská a jeho obsahu je svěřeno Programové radě Kampusu Hybernská, kterou vedou ředitelka Ústavu Ema Pospíšilová a manažer projektu Hyb4City Marcel Kraus. Řídící strukturu doplňuje Mezinárodní rada Kampusu Hybernská.

KAMPUS HYBERNSKÁ, z.ú.

Ústav Kampus Hybernská byl založen v lednu 2021 Hlavním městem Praha a Univerzitou Karlovou. 

V Kampusu Hybernská, z.ú. vytváříme prostor pro partnerské projekty v oblasti propojování generací, vědních oborů a uměleckých žánrů v srdci Prahy.

Kampus Hybernská, z.ú. staví svoji aktivitu na těchto 5 pilířích:

 • ŠKOLSTVÍ
 • KULTURA
 • CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
 • OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 • ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ZACHÁZENÍ S MAJETKEM NÁM SVĚŘENÝM

Hyb4City

Univerzita Karlova se strategickým univerzitním projektem Hyb4City zaměřuje na oblast výzkumu, inovací a transferu poznatků a technologií. Řízení projektu je svěřeno univerzitnímu Centru pro přenos poznatků a technologií UK. 

Tým Hyb4City je otevřen spolupráci na programové nabídce se všemi fakultami a součástmi Univerzity Karlovy, s dalšími organizacemi akademické sféry i s externími partnery z řad firem, veřejného i neziskového sektoru. Vyvíjí řadu diskusních setkání, panelů, vědeckých výstav, mezifakultních soutěží nebo kurzů, a to jak v češtině, tak v angličtině. Zaměřuje se na žáky a studenty, doktorandy, výzkumníky, inovátory, umělce, vývojáře a další kreativní lidi a svým programem hodlá oslovit občany města, akademickou obec univerzity i odbornou a širokou veřejnost. 

Projekt Hyb4City je otevřen partnerské spolupráci s fakultami a součástmi univerzity a dalších jejich partnerů, která přináší všem stranám přidanou hodnotu na základě spolunaplňování některých z těchto bodů:

 • Partnerství přispívá ke spolupráci mezi fakultami a součástmi UK
 • Partnerství přispívá k interdisciplinární spolupráci mezi společensko-humanitními obory a obory technický, přírodních či lékařských věd
 • Partnerství napomáhá integrovat mimopražské fakulty UK pod společnou identitu
 • Partnerství přispívá k využívání inovačního potenciálu akademického výzkumu pro město a společnost