Podmínky rezervací
Rádi vás přivítáme v našich prostorách se zajímavou akcí či projektem. Máme však pár pravidel, kterými se při poskytování našich prostor musíme řídit.

Jak vzniká program Kampusu Hybernská?

Program v Kampusu Hybernská vzniká na základě vyvíjených aktivit těchto subjektů:

 1. Kampus Hybernská, z.ú.
 2. Oddělení Hyb4City
 3. Didaktikonu
 4. Studentské Hybernské
 5. Rezidentů Univerzity Karlovy nebo Kampusu Hybernská, z.ú.
 6. Vnitrouniverzitních projektů a iniciativ
 7. Na základě ad hoc spolupráce s fakultami a součástmi Univerzity Karlovy a mimouniverzitními partnery z neziskové, veřejné nebo soukromé sféry

Všechny tyto aktivity musí směřovat k rozvoji Univerzity Karlovy i hlavního města Prahy v rámci projektu Kampus Hybernská a podléhají schvalovacímu procesu Programové rady Kampusu Hybernská.

Pro koho jsou prostory pro uspořádání ad hoc akce dostupné?

V zásadě pro každého jednotlivce nebo subjekt, který přináší aktivitu souladnou s cíli projektu Kampus Hybernská. Hlavním cílem je využívat inovační potenciál UK pro užitek občanů města, vytváření kulturně-inovačního ekosystému s důrazem na pozitivní společenské a environmentální dopady výzkumu a inovací a řešení velkých společenských výzev komplexním, interdisciplinárním způsobem. Podmínkou je také volná kapacita prostor a realizačních týmů.

Jaké jsou cíle Kampusu Hybernská?

 1. INOVACE. Využití akademických poznatků, podpora aplikace výstupů výzkumu v praxi a kultivace nových námětů prostřednictvím interdisciplinárních setkání a vytváření prostoru pro mezisektorová setkání.
 2. KOMUNITA. Řešení problémů města, občanek a občanů i dílčích komunit a praktické využití poznatků z různých oborů Univerzity Karlovy pro inovace. Využití inovačního potenciálu studentských iniciativ a spolků. Vytváření prostoru pro spojení umění, společenských a humanitních věd s interdisciplinárním přesahem do věd technických, lékařských nebo přírodovědných, s důrazem na potřeby města a společnosti.
 3. KULTURA A KREATIVITA. Tvorba kreativního a inovačního prostoru, který propojuje kulturní a společenské akce s vědou a vzděláváním a vnáší do nich akademickou přidanou hodnotu. Kampus podporuje nejen studentské spolky a aktivity mimo formální vzdělávání, ale také poskytuje platformu pro doktorandy a podporuje komunitní život v akademické obci.
 4. VZDĚLÁVÁNÍ. Spolupráce se základními a středními školami a veřejností, vědecké festivaly, edukační centrum Didaktikon, vybrané aktivity juniorské univerzity a univerzity třetího věku, celoživotní vzdělávání. Dále provoz cirkulárního hubu pro podporu udržitelného myšlení a jednání a další aktivity pro podporu komunitního života, včetně akademické kavárny a čítárny.
 5. INTERNACIONALIZACE. Etablování mezinárodních vazeb Univerzity Karlovy a jejích akademických partnerů v zahraničí jako zdroje inspirace a reflexe. Současně též podpora synergiích Prahy jako multikulturní metropole s bohatým přílivem návštěvníků z celého světa.

Podle jakých kritérií je vhodnost aktivity posuzována?

Zpracování, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR je velmi častou kategorií zpracování. Mezi oprávněné zájmy Kampusu řadíme následují zájmy a hodnoty:

 1. Aktivita naplňuje rámcové tematické okruhy programové náplně Smlouvy o projektu Kampus Hybernská (viz cíle Kampusu Hybernská výše).
 2. Aktivita využívá znalostní nebo kreativní potenciál univerzit a veřejných vysokých škol, které mají pozitivní dopad na prostor či komunitu hl. m. Prahy,
 3. Aktivita představuje vzdělávací nebo kulturní aktivitu jako službu občanům,
 4. Aktivita podporuje inovační ekosystém UK v městském prostoru na základě interdisciplinárního či mezifakultního propojení nebo přispívá k rozvoji ústavu, který je klíčovou ambicí obou Partnerů coby jeho zakladatelů,
 5. Aktivita přispívá k etablování viditelnosti Kampusu Hybernská v mezinárodním prostoru.

Za jakých podmínek mohu prostory využívat?

Budovy Kampusu Hybernská mají dvojí režim fungování. Část prostoru je dána do užívání Univerzitě Karlově, část Kampusu Hybernská, z.ú.

Podmínkou využití prostor je:

 1. volná kapacita prostor v požadovaný termín,
 2. dostupná lidská kapacita v požadovaný termín,
 3. souladnost akce s cíli Kampusu Hybernská,
 4. případně též úhrada provozních nákladů, technického zajištění a zajištění organizačních a technických služeb pro akci.

S ohledem na zvýšený zájem je nutné domlouvat akce s dostatečným předstihem, tedy i déle než měsíc předem. Platí pravidlo “first come - first served”.

Musím za prostory něco platit?

V Kampusu Hybernská mohou aktivity vycházejících ze zájmu o spolupráci z třetích stran dle partnerské smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Magistrátem hlavního města Prahy probíhat ve trojím režimu:

 1. náklady na akci hradí v plné výši třetí strana,
 2. náklady na akci jsou rozděleny mezi třetí stranu a Kampus Hybernská,
 3. náklady na akci přebírá ve větší míře Kampus Hybernská v rámci sjednání úzkého partnerství s třetí stranou

Kampusem Hybernská se v tomto smyslu rozumí realizační týmy Hyb4City, Kampus Hybernská, z.ú. a Didaktikon.

Vhodnost vstupu do tohoto úzkého partnerství vyhodnocuje vedení Oddělení Hyb4City nebo Kampus Hybernská, z.ú., které je předkládáno k rozhodnutí Programové radě Kampusu Hybernská. Toto úzké partnerství je vyhodnocováno na základě toho, do jaké míry může akce přispět k plnění cílů projektu Kampus Hybernská.

Celkové náklady na akci účtované třetí straně jsou závislé nejen na obsahu akce dle výše uvedeného schématu, ale i na délce jejího trvání, technické náročnosti, na prostoru, který je pro akci využit, na komunikační a personální náročnosti, na vybavení prostoru apod. Náklady na akci tak mohou z výše uvedených důvodů variovat, a tak i u stejného partnera mohou být pokaždé jiné. Pro zjištění přesnějších nákladů na akci je nutné kontaktovat produkci Hyb4City, Didaktikonu nebo produkci Kampus Hybernská, z.ú. Jiná entita nemá právo prostory v Kampusu Hybernská třetím stranám nabízet.

Jakou pomoc s realizací akce můžu od vás očekávat?

Našim partnerům se snažíme vycházet maximálně vstříc a nabídnout naše zkušenosti s organizací akcí. Naše partnerství může být založeno na přípravě propůjčeného prostoru, akci také zpropagujeme na našem webu a plakátu. V případě, že to technické a lidské kapacity dovolí, můžeme v některých prostorách z akce pořídit audio-vizuální záznam nebo zařídit stream. Máme i ověřené dodavatele občerstvení na akce, se kterými Vás rádi propojíme. Za určitých podmínek a do určitých prostorů můžeme umístit i akci, která na náš realizační tým klade minimální nároky, za jejíž realizaci budete odpovědni od začátku do konce vy – jak sál najdete, takový jej opustíte.

Dostávejte aktuality v e-mailu

Zaregistrujte se k našemu newsletteru a získávejte pravidelný přehled o akcích v Kampusu Hybernská.
Děkujeme za přihlášení k odběru newsletteru.
Nastala nějaká chyba. Zkuste prosím znova. Při opakujících se obtížích nás prosím kontaktujte.
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.