English friendly |Café Collaborations: Is the climate crisis gender neutral?

English friendly |Café Collaborations: Is the climate crisis gender neutral?English friendly |Café Collaborations: Is the climate crisis gender neutral?
Date
Date
18
.
4
.
2023
–⁠
18
.
4
.
2023
Time
Time
7:00 pm
-
9:00 pm
Place
Place
A.3 Patro
Organizer
Organizer
Kampus Hybernská z.ú.
Type of action
Type of action
Others
Accessibility
Type of action
Accessible
For children
English friendly
Admission
Admission
Zdarma
Accompanying program
Accompanying program
No

* For Czech, scroll down *

Why are women often more severely affected by climate change than men?

What are the social and economic impacts of climate crisis in different parts of the world?

The adverse effects of drought, floods, hurricanes, extreme rainfall events and sea level rise are often felt more keenly by women than men as a result of systemic gender discrimination and societal expectations related to gender roles. This is according to a 2022 UN report on gender and climate change. At the same time, the report highlights that better integration of women and marginalized groups into decision-making at all levels would help to improve both mitigation and adaptation policies. What can current research tell us about the relationship between climate change and gender inequality? How do the social and economic impacts of climate crisis differ across the globe? How can we mitigate both climate change and gender inequality at the same time? What is the state of debate on gender and climate change in Czechia and Germany?

Speakers

Iva Zvěřinová, Environmental Sociologist, Charles University Environment Centre

Iva Zvěřinová works as a researcher at the Charles University Environment Centre and the Centre for Socio-Economic Research on Environmental Policy Impact Assessment. She teaches environmental sociology at Charles University, Faculty of Arts, Department of Sociology. Iva carries out research in the field of environmental sociology and economics. In particular, she examines public preferences in relation to policies to mitigate and adapt to climate change, and to influence behaviour that has an impact on the environment (tap water consumption, energy use, cycling, electric vehicles, etc.). She has conducted several Czech and international questionnaire surveys, and has published widely in international academic journals on these topics.

Maximilian Kotz, Climate Physicist and Environmental Economist, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Maximilian Kotz is a post-doctoral scientist at the Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) in Germany. He holds a Masters in theoretical physics from the University of Cambridge and spent time as a visiting scholar on climate and sustainability at Caltech (California Institute of Technology) and the University of Reading before joining PIK in 2019. At PIK his research quantifies the socio-economic impacts of climate change: identifying vulnerabilities to weather extremes in historical data, attributing historical impacts to human causes, and projecting future impacts with physical models. His research has appeared in top-level inter-disciplinary journals such as Nature, Nature Climate Change and Proceedings of the National Academy of Sciences.

Moderator

Adéla Jurečková, Director of the Prague office of the Heinrich-Böll-Stiftung

The event will be held in English

Proč jsou ženy často více postiženy klimatickými změnami než muži?

Jaké jsou sociální a ekonomické dopady klimatické krize v různých částech světa?

Nepříznivé účinky sucha, povodní, hurikánů, extrémních srážek a vzestupu hladiny moří často pociťují více ženy než muži v důsledku systémové diskriminace na základě pohlaví a společenských očekávání souvisejících s genderovými rolemi. Vyplývá to ze zprávy OSN o genderu a klimatických změnách z roku 2022. Zpráva zároveň zdůrazňuje, že lepší integrace žen a marginalizovaných skupin do rozhodování na všech úrovních by pomohla zlepšit politiky zmírňování dopadu i přizpůsobení. Co nám může současný výzkum říci o vztahu mezi změnou klimatu a genderovou nerovností? Jak se liší sociální a ekonomické dopady klimatické krize na celém světě? Jak můžeme zmírnit změnu klimatu i genderovou nerovnost zároveň? Jaký je stav debat o genderu a klimatických změnách v Česku a Německu?

Řečníci

Iva Zvěřinová, environmentální socioložka, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Iva Zvěřinová působí jako výzkumná pracovnice Centra pro životní prostředí Univerzity Karlovy a Centra socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik. Vyučuje environmentální sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Katedře sociologie. Iva provádí výzkum v oblasti environmentální sociologie a ekonomie. Zkoumá zejména preference veřejnosti ve vztahu k politikám na zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu a faktory vysvětlující chování, které mají dopad na životní prostředí (spotřeba vody z vodovodu, spotřeba energie, cyklistika, elektromobily atd.). Uskutečnila několik českých i mezinárodních dotazníkových šetření a tato témata publikovala v mezinárodních akademických časopisech.

Maximilian Kotz, klimatický fyzik a ekologický ekonom, Postupimský institut pro výzkum dopadů klimatu

Maximilian Kotz je postdoktorand, vědec na Postupimském institutu pro výzkum klimatických dopadů (PIK) v Německu. Získal magisterský titul v teoretické fyzice na University of Cambridge a strávil čas jako hostující vědec o klimatu a udržitelnosti na Caltech (California Institute of Technology) a University of Reading, než se připojil k PIK v roce 2019. V PIK jeho výzkum kvantifikuje socioekonomické dopady změny klimatu: identifikace zranitelnosti vůči extrémům počasí v historických datech, připisování historických dopadů lidským příčinám a projekce budoucích dopadů pomocí fyzických modelů. Jeho výzkum seobjevil ve špičkových interdisciplinárních časopisech, jako je Nature, Nature Climate Change a Proceedings of the National Academy of Sciences.

Moderátorka

Adéla Jurečková, ředitelka pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung

Diskuze proběhne v angličtině

Author of the visual: unsplash.com/@theshubhamdhage

Virtuální výstava

Galerie

No items found.

Záznam série

Podívejte se na záznam celé série.

Doprovodný program

No items found.
April 18, 2023