Accessibility

KAMPUS HYBERNSKÁ, z. ú., IČO: 09822453, se sídlem Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen prodávající nebo Kampus Hybernská) upravuje tímto reklamačním řádem (dále jen reklamační řád) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vad zboží a služeb (dále jen reklamace) plynoucího z kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem (dále jen kupující).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád se vztahuje na:

  1. prodej veškerých předmětů, zejména propagačních předmětů (tzv. merche produkty) spotřebiteli, prodávaných na informačním centru Kampusu Hybernská,
  2. prodej vstupenek spotřebiteli na kulturní, umělecké, společenské, vzdělávací či jiné akce pořádané Kampusem Hybernská,
  3. prodej vstupenek spotřebiteli prostřednictvím Kampusu Hybernská na kulturní, umělecké, společenské, vzdělávací, sportovní či jiné akce pořádané třetí osobou v Kampusu Hybernská.

Tento reklamační řád se nevztahuje na prodej vstupenek zakoupených přes třetí stranu, např. portál GoOut. Pokud jste zakoupili vstupenky na akci pořádanou Kampusem Hybernská nebo akcí třetí strany pořádanou v Kampusu Hybernská přes tento portál, pak se na vás vztahují obchodní podmínky této třetí strany, např. v případě portálu GoOut „Obchodní podmínky a zásady“, uvedené na webové stránce https://goout.net/cs/podminky-nakupu-vstupenek/.

Reklamační řád se nevztahuje na výše zmíněné případy v případě jednáni s osobou, která nejedná jako spotřebitel, např. osoby, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍCompliance status

Zboží má vady, zejména pokud nemá vlastnosti podle ustanovení § 2161 odst. 1 a 2 občanského zákoníku. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku se nepoužijí.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1, 2 občanského zákoníku,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Zvláštní ustanovení týkající se prodeje vstupenekAccessibility of content

Pokud je pořadatelem akce Kampus Hybernská, popř. je akce pořádána v prostorách Kampusu Hybernská, pak si prodávající vyhrazuje právo jednostranné změny programu, místa či doby konané akce. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit za vstupenky na jinou akci.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době.

Výjimku z výše uvedeného tvoří případy, pokud je akce Kampusem Hybernská zcela zrušena bez náhrady. V takových případech má kupujícího právo na vrácení plné ceny vstupenky po prodávajícím.

III. POSTUP A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace se uplatňuje na informačním centru Kampusu Hybernská na adrese Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na adrese kancelar@kampushybernska.cz. Musí obsahovat popis závady a požadavek kupujícího na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

Kupující je povinen předat zboží k vyřízení reklamace kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí. V případě, že kupující zboží reklamoval a prodávající se nenabídl, že si zboží sám vyzvedne, zašle nebo předá zboží kupující prodávajícímu do informačního centra Kampusu Hybernská na adrese Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, a to v pracovní době informačního centra Kampusu Hybernská.

O vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ustanovením § 605 občanského zákoníku. Po marném uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

V případě oprávněné reklamace na zboží nebo vstupenky bude kupujícímu nabídnuta náhrada, oprava, sleva nebo vrácení peněz dle situace a v souladu s platnou legislativou a tímto reklamačním řádem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Znění reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.

Invitations by e-mail

Sign up for our newsletter and get regular updates on events and news from Kampus Hybernská.
Thank you for subscribing to the newsletter.
There was some kind of mistake. Please try again. In case of recurring difficulties, please contact.
By submitting the form, you agree processing of personal data.