Accessibility

Kampus Hybernská, z. ú., IČO: 09822453, se sídlem Hybernská 998/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.kampushybernska.cz.

Stav souladuStructure of information

The site is created according to the HTML5 specification and adheres to syntactic and semantic correctness. Content and form are separated using CSS. The site can be accessed even after turning off Javascript functions without loss of content and navigation information. The website can thus be used on different output devices.

Nepřístupný obsahCompliance status

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

  • některé dokumenty uveřejněné na webu ve formátu PDF nejsou plně přístupné (všechny informace v dokumentu nejsou v textové formě, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu) – u těchto dokumentů by jejich plnohodnotná elektronizace byla složitá a časově náročná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru. 

Níže uvedený obsah není přístupný, jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;

  • některá videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnostiAccessibility of content

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 7. února 2023.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Kampusem Hybernská, z. ú., a to rovněž za použití automatizovaných nástrojů, zejména Google Lighthouse.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu kancelar@kampushybernska.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Ema Pospíšilová

ředitelka Kampusu Hybernská, z. ú.

reditelka@kampushybernska.cz 

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz

Invitations by e-mail

Sign up for our newsletter and get regular updates on events and news from Kampus Hybernská.
Thank you for subscribing to the newsletter.
There was some kind of mistake. Please try again. In case of recurring difficulties, please contact.
By submitting the form, you agree processing of personal data.